Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за месец октомври в размер на 60,41/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от КЕВР.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от наредбата, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации, обясниха от комисията.

Цената е утвърдена след анализ на внесените днес от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за октомври. Те отчитат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 30 септември тази година включително.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс за месец октомври е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 47,72 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво. "Булгаргаз" е сключил за октомври два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за месец октомври - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти. Утвърдената цена от 60,41 лв./MWh е с 4,6 % по-ниска от цената на природния газ през месец септември, която беше в размер на 63,35 лв./MWh. На откритото заседание представителите на "Булгаргаз" ЕАД информираха, че това намаление е постигнато въпреки повишението на борсовият индекс TTF с близо 8% през месеца.

Според председателя на КЕВР доц. Иван Иванов благоприятната цена на газа октомври се дължи на рекордната запълняемост на газовото хранилище в Чирен и на европейските хранилища-- съответно 96,22%, и 95,19%, както и на много добрата цена, постигната от "Булгаргаз" след преговори с единия от доставчиците. "Тези фактори имат определящо значение за постигане на добри ценови условия за българските потребители на природен газ", беше категоричен председателят на регулатора.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за месец октомври 2023 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.

На открито заседание за обсъждане на доклада относно заявление от обществения доставчик "Булгаргаз" от 15 септември 2023 г. за утвърждаване на цена за октомври от КЕВР изразиха очаквания за понижение на цената от 5 % в сравнение със септември. В доклада на Комисията се предлагаше цената на природния газ от 1 октомври да бъде в размер на 57,41 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.