Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото полугодие на 2019 г., възлиза на 851 381 хил. лв. или увеличение с 14 процента на годишна база за периода, съобщава Комисията за финансов надзор.

От тези пари 773 892 хил. лв. са събрани ползи на застрахователи със седалище в България и 77 489 хил. лв. в полза на застрахователи, ситуирани в други държави. Приходите от комисионни на застрахователните брокери към края на полугодието възлизат на 138 551 хил. лв., нараствайки с 13 на сто на годишна база.

От всички начислени комисионни 95 на сто са приходите от застраховки в общото застраховане и 5 на сто - в животозастраховането.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2019 г. най-голям дял заемат автомобилните застраховки - "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (56,0 процента от записаните премии по общо застраховане) и "Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства" (29.0 процента от записаните премии по общо застраховане), следвани от "Пожар и природни бедствия" (7.0 процента). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към края на юни е записан основно по застраховка "Живот" и рента (43,0 процента от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките "Заболяване"- (32,0 процента ) и "Злополука"- (10 процента)