Депутатите приеха на първо четене промени във Валутния закон, с които се засилва контролът по границата, който се осъществява от митническите служби, на парите в брой.

С 90 гласа "за", четирима - "против" и един "въздържал се" депутатите решиха в закона изрично да се запишат правомощията на митническите органи да не допускат пренасянето на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече, или тяхната равностойност в друга валута, през границата на страната за трета страна при получена от митническите органи по служебен път информация за наличието на публични задължения на лицето.

Вносителите на предложението уточняват, че с направеното предложение изискването за предоставяне на удостоверение за липса на публични задължения е заменено с получаване по служебен път на информация за наличие или липса на задължения.

Паричните средства, които се намират в местното физическо лице, което напуска територията на Република България, подлежат на деклариране. Задължението за деклариране следва да се извърши от местното физическо лице при напускане на Европейския съюз, като на деклариране подлежат само пари в брой в размер над 10 000 евро и повече.

С промените се прецизират глобите, които се налагат при констатиране на нарушение в случаите на доброволно деклариране, тъй като в хода на наказателна процедура срещу България, ЕК е установила, че санкциите при контрола на пари в брой, не са пропорционални и възпиращи, а праговете на административните санкции са неадекватно определени.

Глобата, която се определя, е в размер на една пета от стойността на недекларираните парични средства или благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, ако деянието не съставлява престъпление. Дава се дефиниция и на "укрит" предмет на нарушението.