Към края на юни 2018 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.429 млрд. лв. или 2.4 от БВП, съобщава Българска народна банка.

Тези вземания намаляват с 8.5 на сто (225.7 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. и с 14.7 на сто (418.4 млн. лв.) в сравнение с края на март 2018 година.

В матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които в края на юни са 1.011 млрд. лв. Те се увеличават на годишна база с 1.4 на сто (14.4 млн.лв.) и представляват 41.6 на сто от вземанията на компаниите.

В края на второто тримесечие на 2018 г. вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 629.5 млн. лева. На годишна база те намаляват с 15.9 на сто (119.1 млн.лв.). Вземанията по кредити с матуритет до една година са 510.3 млн. лв.

Към края на юни 2018 г. размерът на необслужваните кредити е 278 млн. лева. В сравнение с края на юни 2017 г. тези кредити намаляват с 29.7 на сто (117.7 млн. лева).