Към края на септември 2019 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране /т. нар. фирми за бързи кредити/, са 2.775 млрд. лв. (2.4 на сто от прогнозния БВП), съобщава Българската народна банка.

На годишна база тези кредити се увеличават с 14.1 на сто (342.3 млн. лв.).

Вземанията по кредити от сектор Домакинства и нетърговски дружества обслужващи домакинства /НТООД/ нарастват на годишна база със 17.8 на сто (333.4 млн. лв.) до 2.207 млрд. лева. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти се увеличава от 78.1 на сто в края на септември 2018 г. до 80.3 на сто в края на същия месец на 2019 година. Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 471.1 млн. лв. към края на третото тримесечие на 2019 година. На годишна база те нарастват с 2.6 на сто (12.1 млн. лв.).

В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които са 2.071 млрд. лв. в края на третото тримесечие на 2019 година. Те се увеличават на годишна база с 19 на сто (331.3 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нараства от 92.9 на сто към края на септември 2018 г. до 93.9 на сто към края на същия месец на 2019 година. Размерът на жилищните кредити в края на третото тримесечие на 2019 г. е 30.6 млн. лв. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектор Домакинства и НТООД е 1.4 на сто. Другите кредити са общо 104.8 млн. лв. в края на септември 2019 г., като на годишна база те се увеличават с 2.8 на сто. Относителният им дял се понижава от 5.4 на сто в края на септември 2018 г. до 4.8 на сто в края на същия месец на 2019 година.