2021-а може би ще остане в историята като годината на пълното възстановяване на банковата система в България след пандемичната 2020 година. На 1 415 942 000 лева възлиза печалбата на всички работещите в България банки и клонове на чужди кредитори (общо 25, разпределени в три групи), сочат публикуваните на сайта на БНБ годишни отчети на кредитните институции.

В сравнение с предходната 2020 година, когато беше регистрирана обща печалба от 919 259 000 лева, нарастването е със 154.03%. На практика печалбата се доближава до исторически високите си равнища от 2019 г. преди началото на пандемията.

В тези показатели са отчетени, но не са включени в общия сбор, данните за държавната Българска банка за развитие (ББР), която не е типична търговска банка, тъй като не оперира като традиционен кредитор. Тя провежда държавната политика, за реализацията на която си партнира с другите банки в страната, чрез които отпуска гарантирани от държавата кредити на бизнеса.

Трябва да се отбележи, че ББР регистрира почти два пъти по-малка загуба - от 104 598 хил. лева през 2020 година до 69 335 хил. лева за миналата година.

По групи най-голяма като размер е печалбата в Първа група (1 147 361 хил. лева), в която са петте най-големи банки по активи. Следва Втора група, в която влизат 13 банки (218 376 хил. лева). В Третата група, в която са 7-те клона на чужди банки в България (50 205 хил. лева).

Според управителя на БНБ Димитър Радев, банковата система е високоликвидна, капитализирана, печеливша и ползваща се с доверието на вложители и клиенти. По последни данни на централната банка, за миналата година общата капиталова адекватност е 22.4%, а отношението на ликвидно покритие е 325.4%, т.е. над средните за Европейския съюз.

В същото време брутният размер на необслужваните кредити и аванси продължи да намалява. По този показател, който се следи много внимателно от Европейската централна банка, също е близо до средния за ЕС. В края на декември 2021 г. брутните необслужвани кредити и аванси са 4.969 млрд. лв., а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 6.03%. Година по-рано, към 31 декември 2020 година БНБ отчете 5.711 млрд. лв. брутни необслежвани кредити, чийто дял в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.45%. Така реално необслужваните кредити са намалели в номинално изражение със 749 млн. лева или с 13.0%.

Равносметката за активите също е много добра. Общата им сума за всички банки и клонове на чужди кредитори в България възлизат на 135 409 938 хил. лева за миналата година, спрямо 124 005 690 хил. лева през 2020 година или ръст от 9.20%.

От таблицата по-горе става ясно, че конкуренцията между Банка ДСК и УниКредит Булбанк се задълбочава. Банка ДСК е начело по ръст и обем на печалбата, а УниКредит запазва лидерската си позиция по активи, при това за четвърта поредна година. Начело по най-висок ръст на печалбата е Първа инвестиционна банка (+157.53%) от 38 909 хил. лв. през 2020 г. до 100 204 хил. лв. през 2021 година.

Освен, че печалбата на петте банки от Първа група е най-голяма спрямо общата сума на останалите 20 банки и клонове (268 581 хил. лв.), включени във Втора и Трета група, но и е над 4 пъти по-висока от тяхната.

Във Втора група, в която са включени 13 банки, общата печалба възлиза на 218 376 хил. лева, спрямо 176 848 хил. лева година по-рано или нарастване с 23.48%. Тук лидер е Райфайзенбанк (България) ЕАД с най-висок ръст на печалбата (+224.45%) от 56 808 хил. лева през 2020 г. до 127 510 хил. лева през миналата.

По активи също Райфайзенбанк е начело, като се има предвид, че тази банка единствена от Втора група прехвърли стойността на активите над 1 млрд. лева. Основни нейни конкуренти са ПроКредит Банк АД и Централна кооперативна банка АД, които отчитат съответно нарастване на печалбата съответно с 14.21% и с 20.60%. Рекордьор, обаче, е Токуда Банк (+319.86%) от загуба в размер на 151 хил. лв. през 2020 г. до печалба от 332 хил. лв. през миналата година.