България отчита недостиг в текущата и капиталовата си сметка от 116.3 млн. евро през септември. За сравнение - преди година бе регистриран излишък в размер на 432 млн млн. евро, показва статистиката на Българската народна банка (БНБ).

Балансът по текущата сметка отразява паричните транзакции на страната с останалия свят. Текущата сметка включва всички стоки, услуги и настоящи прехвърляни на средства, приходи и разходи на страната.

Статистиката показва, че в края на деветия месец на годината салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 183.5 млн. евро при положителен резултат в размер на 364.1 млн. евро за септември 2019 година. Същевременно за периода от януари до септември 2020 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 651.9 млн. евро при 2,095.8 млрд. евро година по-рано. 

Търговското салдо за септември 2020 г. е отрицателно в размер на 136 млн. евро при дефицит от 150.5 млн. евро за септември 2019-а. За деветмесечието търговското салдо е отрицателно - в размер на 920.4 млн. евро при дефицит от 1,948.3 млрд. евро за същия период на 2019 година.

Износът на стоки през деветия месец на годината нараства с 11,2 млн. евро за година, достигайки 2,478 млрд. евро.  За първите девет месеца на 2020-а експортът е 19,954 млрд. евро, като намалява с 1,660 млрд. евро в сравнение с този за същия период на 2019-а. 

Вносът на стоки за септември 2020 г. е 2,614 млрд. евро, като намалява с 3.3 млн. евро за година. За месеците от януари до края на септември вносът е 20,874 млрд. евро, като намалява с 2,688 млрд. евро (11.4%) спрямо същия период на 2019-а. 

Преките чуждестранни инвестиции в страната по предварителни данни се повишават с 268.9 млн. евро за септември 2020 г., при увеличение с 53.3 млн. евро за септември 2019-а. За първите девет месеца на годината преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват със 729.5 млн. евро (при увеличение с 1,056 млрд. евро за същия период, но година по-рано.)

Преките инвестиции в чужбина през септември 2020 г. също нарастват - с 18.6 млн. евро, при увеличение със 74.1 млн. евро през септември 2019-а. За деветмесечието преките инвестиции в чужбина нарастват със 105.1 млн. евро, докато миналата година резултатът бе при повишение с 352.6 млн. евро.