Текущата и капиталова сметка на страната за ноември е положителна и възлиза на 141.4 млн. евро при излишък от 26.1 млн. евро за ноември 2017 г., съобщава Българската народна банка.

За януари - ноември 2018 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 3257.2 млн. евро (5.9 на сто от Брутния вътрешен продукт /БВП/ ) при излишък от 4081.2 млн. евро (7.9 от БВП) за януари - ноември 2017 г.

За ноември 2018 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 58.6 млн. евро при дефицит от 26.1 млн. евро за ноември 2017 г. За януари - ноември 2018 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 2657.1 млн. евро (4.8 на сто от БВП) при излишък от 3650.1 млн. евро (7.1 на сто от БВП) за януари - ноември 2017 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 82.8 млн. евро при положителна стойност от 52.2 млн. евро за ноември 2017 г. За януари - ноември 2018 г. капиталовата сметка е положителна - 600.1 млн. евро (1.1 на сто от БВП), при положителна стойност от 431.1 млн. евро (0.8 на сто от БВП) за януари - ноември 2017 година.

Финансовата сметка за ноември 2018 г. е отрицателна в размер на 150 млн. евро при отрицателна стойност от 300.1 млн. евро за ноември 2017 г. За януари - ноември 2018 г. финансовата сметка е положителна - 2602.3 млн. евро (4.7 на сто от БВП), при положителна стойност от 1685.5 млн. евро (3.3 на сто от БВП) за същия период на 2017 г.

Търговското салдо за ноември 2018 г. е отрицателно в размер на 167.2 млн. евро при дефицит от 119.5 млн. евро за ноември 2017 г.

За януари - ноември 2018 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1998.3 млн. евро (3.6 на сто от БВП) при дефицит от 371.3 млн. евро (0.7 на сто от БВП) за същия период на 2017 година.

Износът на стоки през ноември е бил за 2595.3 млн. евро като се повишава със 147.7 млн. евро (6 на сто) в сравнение с този за ноември 2017 г. За януари - ноември 2018 г. износът е 25 393.1 млн. евро (46 на сто от БВП), като нараства с 547.5 млн. евро в сравнение с този за същия период на 2017 г.

Вносът на стоки за ноември 2018 г. е 2762.5 млн. евро, като нараства със 195.5 млн. евро (7.6 на сто) спрямо ноември 2017 г. За януари - ноември 2018 г. вносът е 27 391.4 млн. евро (49.6 на сто от БВП), като се увеличава с 2174.4 млн. евро спрямо същия период на 2017 г.

Салдото по услугите е положително в размер на 108.7 млн. евро при положително салдо от 56.2 млн. евро за ноември 2017 г. За януари - ноември 2018 г. салдото е положително в размер на 3210.3 млн. евро (5.8 на сто от БВП) при положително салдо от 2735.6 млн. евро (5.3 а сто от БВП) за януари - ноември 2017 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари - ноември 2018 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, възлиза на 795.4 млн. евро (1.4 на сто от БВП ), като е по-малък с 549.7 млн. евро (40.9 на сто) спрямо този за януари - ноември 2017 г. (1345 млн. евро, 2.6 на сто от БВП). През ноември 2018 г. той е отрицателен - 21.9 млн. евро, при 274.1 млн. евро за ноември 2017 г. , отчита БНБ.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - ноември 2018 г. е положителен и възлиза на 279.7 млн. евро, при положителна стойност от 299.4 млн. евро за януари - ноември 2017 г. През ноември 2018 г. той възлиза на 11.8 млн. евро, при 7.7 млн. евро за ноември 2017 г. , отчита още Централната банка.