Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 88.8 млн. евро при излишък от 16.5 млн. евро за март 2019 г., съобщи БНБ. За януари - март 2020 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 887.6 млн. евро (1.4% от БВП) при излишък от 423.2 млн. евро (0.7% от БВП) за януари - март 2019 г.

За март 2020 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 40 млн. евро при дефицит от 25.2 млн. евро за март 2019 г. За януари - март 2020 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 501.6 млн. евро (0.8% от БВП) при излишък от 229.9 млн. евро (0.4% от БВП) за януари - март 2019 г.

Търговското салдо за март 2020 г. е отрицателно в размер на 170.9 млн. евро при дефицит от 135.4 млн. евро за март 2019 г. За периода януари - март 2020 г. търговското салдо е отрицателно в размерна 338.1 млн. евро (0.5% от БВП) при дефицит от 347.1 млн. евро (0.6%  ) за същия период на 2019 г.

Износът на стоки е 2247.4 млн. евро за март 2020 г., като намалява със 140.3 млн. евро (5.9%) в сравнение с този за март 2019 г. (2387.6 млн. евро). За периода януари - март 2020 г. износът е 7031.5 млн. евро (10.8% от БВП), като нараства със 7.8 млн. евро (0.1%) в сравнение с този за същия период на 2019 г. (7023.7 млн. евро, 11.6% от БВП). Износът за януари - март 2019 г. нараства на годишна база с 9.6%.

Вносът на стоки за март 2020 г. е 2418.2 млн. евро, като намалява със 104.7 млн. евро (4.2%) спрямо март 2019 г. (2523 млн. евро). За януари - март 2020 г. вносът е 7369.6 млн. евро (11.3% от БВП), като намалява с 1.3 млн. евро (0.02%) спрямо същия период на 2019 г. (7370.9 млн. евро, 12.1% от БВП). Вносът за януари - март 2019 г. нараства на годишна база с 6.6%.

Салдото по услугите е положително в размер на 144 млн. евро при положително салдо от 134.9 млн. евро за март 2019 г. За януари - март 2020 г. салдото е положително в размер на 463.3 млн. евро (0.7% от БВП) при положително салдо от 394 млн. евро (0.6% от БВП) за януари - март 2019 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 128.8 млн. евро при положителна стойност от 41.7 млн. евро за март 2019 г. За януари - март 2020 г. капиталовата сметка е положителна - 386 млн. евро (0.6% от БВП), при положителна стойност от 193.3 млн. евро (0.3% от БВП) за януари - март 2019 г.

Финансовата сметка за март 2020 г. е положителна в размер на 103.2 млн. евро при положителна стойност от 49.9 млн. евро за март 2019 г. За януари - март 2020 г. финансовата сметка е положителна - 448.6 млн. евро (0.7% от БВП), при положителна стойност от 441.7 млн. евро (0.7% от БВП) за същия период на 2019 г.

Салдото при Преките инвестиции е положително в размер на 7.3 млн. евро при отрицателно салдо от 49.2 млн. евро за март 2019 г. За януари - март 2020 г. салдото е отрицателно в размер на 249.3 млн. евро (0.4% от БВП) при отрицателно салдо от 94.5 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2019 г.

Салдото при Портфейлните инвестиции е положително в размер на 327.5 млн. евро при положителна стойност от 221.4 млн. евро за март 2019 г. За януари - март 2020 г. салдото е положително в размер на 529.6 млн. евро (0.8% от БВП) при положително салдо от 256.6 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2019 г.