Предлагат се промени, с които ще се намали осигурителната тежест за командироващите бюджетни организации и за командированите лица. Промените са заложени в проект на постановление на МС за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, публикуван за обществено обсъждане на портала за обществени консултации и на сайта на социалното министерство, предаде БТА.

Изрично се регламентира, че средствата за пътуване и престой, които са за сметка на ЕС, международна организация или приемаща страна и са определени и предоставени съгласно техните правила във връзка с командироване от работодателя на работници и служители в бюджетни предприятия, се изключват от осигурителния доход, върху който се изчисляват и внасят осигурителни вноски.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват средствата за пътуване и престой, които са за сметка на ЕС, международна организация или приемаща страна и са определени и предоставени съгласно техните правила във връзка с командироване от работодателя на работници и служители в бюджетни предприятия, пише в анотацията на проекта за промяна на наредбата.

Същевременно, съгласно действащите разпоредби на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, тези средства за пътуване и престой не са определени като доход, върху който не се дължат осигурителни вноски.

Това води до формиране на различна основа при определяне на задълженията за данъци и за задължителни осигурителни вноски, както и до повишаване на осигурителната тежест за работниците и служителите и за българските работодатели - бюджетни предприятия, при командироване в посочените случаи, въпреки обстоятелството, че тези средства се изплащат за сметка и съобразно правилата на приемащата чужда държава, се посочва в доклада на министъра на труда.

"С приемането на предложената промяна ще се осигури съответствие на доходите, които са необлагаеми, с тези, върху които не се дължат задължителни осигурителни вноски, ще се намали осигурителната тежест за командироващите бюджетни организации и за командированите лица, и ще се създадат благоприятни предпоставки за обмен на знания и професионален опит и за тясно сътрудничество с европейските и международните организации", пише още в доклада.

Срокът за обществено обсъждане е до 8 февруари.