Парламентът прие на второ четене промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с които се въвеждат изискванията на европейска директива по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация.

Новите текстове регламентират реда и условията за определяне и прилагане на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения, диференцирано според вида на субекта, както и се разширяват правомощията на органа за преструктуриране да спира изпълнението на определени задължения за целите на преструктурирането. Минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения се изразява като процентни дялове от общата рискова експозиция на съответната институция или дружество и мярката за общата експозиция на съответната институция или дружество.

Органите за преструктуриране - Българската народна банка и Комисията за финансов надзор, следва да определят преходни периоди, през които съответните кредитни институции и дружества /по чл. 1, ал.1, т.3-5/ са длъжни да достигнат минималните изисквания за собствен капитал и приемливи задължения. Крайният срок за достигане на минималните изисквания е 1 януари 2024 г., като органът за преструктуриране може да определи преходен период, който приключва и след тази дата, въз основа на определени критерии.

В обхвата на промените попадат финансови институции със седалище в държава членка - дъщерно дружество на банка или инвестиционен посредник, лицензирани в България, финансови холдинги, смесени финансови холдинги и холдинги със смесена дейност със седалище в Република България, както и финансови холдинги майки и смесени финансови холдинги майки от ЕС, когато са обект на надзор на консолидирана основа от БНБ или КФН.

За осигуряване на линейно натрупване на собствен капитал и приемливи задължения органите за преструктуриране определят междинни целеви нива на минималните изисквания, които институциите и дружествата са длъжни да изпълнят към 1 януари 2022 г.

С промените се регламентира и продажбата на подчинени приемливи задължения на непрофесионални клиенти. При сделки с финансови инструменти, които изпълняват условията за приемливи задължения, продавачът може да извърши продажбата на непрофесионален клиент, само ако номиналната стойност на инструмента е не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро и след извършване на оценка за уместност по Закона за пазарите на финансови инструменти. Този текст се прилага към продажбите на финансови инструменти, които са емитирани след 28 декември 2020 г.

С измененията се променя и Законът за платежните услуги и платежните системи. Регламентират се процесите, свързани със сетълмента на незабавни плащания в лева. Незабавните плащания в лева ще се изпълняват на принципа 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината в съответствие с въведената през 2017 г. паневропейска SEPA схема за незабавни плащания на Европейския платежен съвет.