Шест български банки ще бъдат гледани под лупа от Европейската централна банка (ЕЦБ), която ще им извърши цялостна оценка, стана ясно от съобщение на БНБ. Това е по искане на България за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ.

Цялостната оценка е задължителна част от процеса на установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и националния компетентен орган на държава членка на ЕС, чиято парична единица е различна от еврото.

На оценка ще бъдат подложени следните шест банки:

- УниКредит Булбанк АД

- Банка ДСК ЕАД

- Обединена българска банка АД

- Първа инвестиционна банка АД

- Централна кооперативна банка АД

- Инвестбанк АД

Прегледът на качеството на активите и стрес тестът ще се основават на методологиите, които банковият надзор в ЕЦБ прилага в редовните си цялостни оценки на банките с актуална класификация като значими или с възможност да станат значими по смисъла на член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

Процедурата ще започне през ноември 2018 г., а резултатите - в агрегиран вид и поотделно за всяка банка - се очаква да бъдат публикувани през юли 2019 г. Крайната дата за целите на процедурата ще бъде 31 декември 2018 г., съобщават о6ще от БНБ.

България трябва да отговори на много изисквания, за да бъде приета в Единния надзорен механизъм (ЕНМ), съобщават от Европейската централна банка.

Те са определени в член 7 от Регламента за ЕНМ1.

По-конкретно, този процес включва:

1. Осигуряване на спазването от страна на БНБ на всички насоки или искания на ЕЦБ;

2. Предоставяне на цялата информация за установените в България кредитни институции, която може да е необходима на ЕЦБ за извършването на цялостна оценка на тези кредитни институции;

3. Приемане на релевантни национални законодателни актове, с които да се гарантира, че БНБ ще бъде задължена да приеме всяка изискана от ЕЦБ мярка по отношение на кредитните институции.

След като тези условия бъдат изпълнени, ЕЦБ ще извърши оценката си и ще приеме решение по искането на България за установяване на тясно сътрудничество, като, в случай че то е приложимо, неговата начална дата ще зависи от постигнатия напредък в прилагането на евентуалните мерки, оказали се необходими в резултат от цялостната оценка.

От ЕЦБ уточняват още, че дори да бъде установено тясно сътрудничество с България и страната ни да стане участник в Единния механизъм за преструктуриране, българските банки няма да получат достъп до европейско финансиране.

Общите цели на всяка цялостна оценка, която ЕЦБ извършва, са следните:

1. Да подобри качеството на наличната информация за състоянието на банките

2. Да открие проблемите и да приложи необходимите корективни действия

3. Да прецени дали банките са същностно стабилни.

По-специално, прегледът на качеството на активите има за цел да определи адекватността на оценката на експозициите в баланса, а стрес тестът - да оцени устойчивостта на банките на утежнен макроикономически сценарий, който в типичния случай включва икономически спад. И двата компонента са съсредоточени главно върху рисковете за капитала.

Други области на риск като например ликвиден риск, операционен риск и изпиране на пари не влизат в обхвата на оценката. За да се осигурят условия на равнопоставеност, цялостната оценка ще бъде извършена посредством най-актуалните налични методологии (връзка), както за прегледа на качеството на активите, така и за стрес теста, съобщават още от ЕЦБ.