Премийният приход, реализиран с посредничеството на застрахователните брокери към 30 юни, се увеличава на годишна база с 20,7 на сто и възлиза на 745 590 хил. лв., съобщава Комисията за финансов надзор.

От тези пари 663 762 хил. лв. са платени в полза на застрахователи със седалище в България, а 81 827 хил. лв. в полза на застрахователи от други държави.

Приходите от комисионни с включено презастраховане на застрахователните брокери към 30 юни 2018 г. се увеличават на годишна база с до 122 505 хил. лв. От всички начислени комисионни 90 на сто са приходите от записани комисионни по застраховки в общото застраховане и 10 на сто - в животозастраховането.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30 юни най-голям дял заемат автомобилните застраховки - "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (50,0 процентен дял от записаните премии по общо застраховане) и "Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства" (34.0 на сто-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от "Пожар и природни бедствия" (7.0 на сто от записаните премии по общо застраховане).

При животозастраховането реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2018 г. е записан основно по застраховка "Живот" и рента (58,6 на сто от записаните премии, следвана от застраховките "Живот, свързана с инвестиционен фонд" (18,0 на сто от записаните премии по животозастраховане) и "Злополука" (14 на сто дял от записаните премии).Серийният приход на застрахователите достигна