Нов дълг за 200 млн. лева може да бъде поет под формата на държавни ценни книжа днес. На аукциона ще бъдат предложени 20-годишни облигации, съобщи БНР. Това е второто предлагане на дългови книжа през годината, като при първото беше поет дълг от над 300 млн. лева.

Новият дълг е необходим за закупуването на изтребителите Ф-16. По план трябва да бъдат поети до един милиард лева.

Как се емитират ДЦК и кой участва в аукционите

Съгласно Закона за държавния дълг, министърът на финансите емитира ДЦК на вътрешния пазар. Министерство на финансите, съвместно с Българската народна банка (БНБ) регламентират редът и условията, при които се осъществяват емисиите на безналични ДЦК на вътрешния пазар. БНБ участва в организирането на аукционите, реализацията и обслужването на емитираните ДЦК, изпълнявайки функцията на агент на правителството.

Търговията с ДЦК се опосредства от първичните дилъри (банки и инвестиционни посредници), които имат право да придобиват ДЦК директно на аукционите, организирани от БНБ. В аукционите могат да участват само първични дилъри, получили разрешение за инвестиционно посредничество с ДЦК.

Избор на първични дилъри се осъществява един път годишно, съгласно утвърдени от Министерството на финансите критерии. Първичните дилъри имат водеща роля за организирането на търговията с ДЦК на вторичния пазар.

През 2005 г. Министерството на финансите преустанови изцяло продажбата на ДЦК, предназначени за индивидуални инвеститори - местни и чуждестранни физически лица.