През последния месец, в който хората можеха да се възползват от Мораториума и да отложат банковия си кредит общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 13 168, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 680 млн. лева. Това става ясно от данните Българската народна банка (БНБ) към края на март 2021 г.

Припомняме, че срокът, в който физическите лица и фирмите можеха да поискат отсрочване на плащанията по банковите си кредити изтече на 23 март. Крайният срок за получаване на одобрение от страна на банките по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества пък беше 31 март 2021-а.  

От данните на централната банка става ясно, че в края на тримесечието са подадени общо 131 576 искания за задължения с брутна балансова стойност 9,701 млрд. лв. От тях са одобрени 110 849 броя за 8,983 млрд. лв. Предприятията са заявили 14 408 броя за 7,470 млрд. лв., като от тях са одобрени 13 303 броя за 7,049 млрд. лв. От домакинствата са подадени 117 168 искания за 2,231 млрд. лв., от които са одобрени 97 546 броя за 1,934 млрд. лв. 

Спрямо 31 декември 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 21 371, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 909 млн. лв.

Печалбата на банковата система

възлиза на 349 млн. лева, става още ясно от данните на БНБ. За същия период на миналата година беше регистрирана по-скромна печалба - 296 млн. лева. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към 31 март 2021 г. са 123 млн. лв. и намаляват с 30 млн. лв. (19.3%) спрямо отчетените за първите три месеца на 2020 г. (153 млн. лв.), отбелязват от Централната банка.

Активите на банковата система

достигат 127.4 млрд. лв. в края на март 2021-а и спрямо 31 декември 2020 г. са увеличени с 3.4 млрд. лв. (2.7%). В структурата на балансовите активи делът на позицията "кредити и аванси" достига 60.2% в резултат от нарастването на вземанията от кредитни институции и на кредитния портфейл. 

Брутният размер на необслужваните кредити

в края на март е 5.698 млрд. лв. (при 5.711 млрд. лв. в края на декември 2020 г.), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.10% (при 7.45% в края на декември 2020 г.).