Преките инвестиции в страната през изминалата година намаляват с над 50% на годишна база. Това сочат предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) към декември 2020-а. В края на годината техният размер е възлизал на а 561.7 млн. евро, което е с  576.8 млн. евро по-малко спрямо, отчетеното година по-рано.

Дяловият капитал (преведени или изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления и плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 986 млн. евро за януари - декември 2020 г. Той е по-нисък с 644.2 млн. евро от този за януари - декември 2019 г., който е отрицателен в размер на 341.8 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 1.8 млн. евро, при положителен нетен поток от 5.8 млн. евро за януари - декември 2019 г.

Реинвестираната печалба (дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна по предварителни данни и възлиза на 622.5 млн. евро, при положителна стойност от 808.6 млн. евро за януари - декември 2019 г.

Дълговите инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 925.2 млн. евро, при положителна стойност от 671.7 млн. евро за януари - декември 2019 г.

Най-големите преки инвестиции в страната за 2020 г. са от Австрия (303.1 млн. евро), Германия (294.5 млн. евро) и Швейцария (207.2 млн. евро).

Преките инвестиции в чужбина за януари - декември 2020 г.  също са се стопили. Те възлизат на 149.3 млн. евро (0.2% от БВП), при 313.7 млн. евро (0.5% от БВП) за януари - декември 2019 г. През декември 2020 г. обаче нетният поток е положителен и възлиза на 10.5 млн. евро, при отрицателна стойност от 101.4 млн. евро за декември 2019 г.