Универсалните пенсионни фондове в България носят доходност от 4,7% за периода от 31 март 2016 г. до 30 март 2018 г., почти три пъти по-висок от минимално определения от 1,7%, показват актуалните данни на Комисията за финансов надзор (КФН). 

Според разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", определя минимална доходност на годишна база, която универсалните и професионалните пенсионни фондове трябва да покрият при управлението на активите си за предходния 24-месечен период.

За универсалните пенсионни фондове КФН определи минимална доходност в размер на 1,7%, а за професионалните - от 1,86%. Така определената минимална доходност се покрива от всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

На този фон професионалните пенсионни фондове, в които се осигуряват работещите в първа и втора категория труд, изпращат двугодишния отчетен период със средна претеглена възвръщаемост от 4,86 на сто.

Сред универсалните пенсионни фондове "Съгласие" регистрира най-висока доходност за последния двугодишен период от 6,21%, докато с най-ниска е "Бъдеще" - с 3,02%.

При професионалните най-висока доходност регистрира "ДСК-Родина" с 5,94%, а с най-ниска доходност са фондовете на "Бъдеще" - с 3,14%.