13,2 млрд. лв. са натрупаните в пенсионни фондове активи, отчете Комисията за финансов надзор към полугодието на 2018 г. За една година повереният им за управление ресурс се е увеличил с 2 млрд. лв. Приходите в тях средногодишно се движат около 90 млн. лв., съобщава в. "24 часа".

Кодексът за социално осигуряване ги задължава средствата на пенсионните фондове да се управляват от пенсионноосигурителни дружества при спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените лица.

Най-много активи управляват универсалните пенсионни фондове. В тях към полугодието финансовият регулатор отчита, че се осигуряват 3,7 млн. души, а управляваните от тях активи са за 10,9 млрд. лв. От тях инвестирани са 10,1 млрд. лв., а паричният им ресурс е 740 млн. лв. 95% от пазара на универсалните фондове си разпределят четири фонда - "Доверие", "Алианц България", "ДСК Родина", "Съгласие", "Ен Ен" и "ЦКБ Сила". От позволените инвестиционни възможности лидерите на пазара, а и останалите са избрали да влагат ресурсите в ценни книжа, издадени или гарантирани от държави от ЕС. В такъв инструмент са половината от инвестициите - 5 млрд. лв. Той е нискорисков и 100% гарантиран от съответните държави, които са емитирали боновете.

В сравнение с предишната година леко са се увеличили инвестициите в акции, права и дялове от т.нар. колективни инвестиционни схеми - в тях са вложени 3,29 млрд. лв. срещу 2,6 млрд. лв. преди година.