Печалбата на банковата система към 31 декември 2019 г. е 1.675 млрд. лв., като размерът й e с 3 млн. лв. (0.2 на сто) по-малък спрямо отчетения в края на декември 2018 г., съобщава Българската народна банка.

В края на 2019 г. балансовият капитал на банковата система възлиза на 14.4 млрд. лв. и в рамките на последното тримесечие нараства с 66 млн. лв. (0.5 на сто), което се дължи главно на повишената печалба.

В края на декември 2019 г. активите на банковата система достигат 114.2 млрд. лв., или с 2.7 млрд. лв. (2.4 на сто) повече спрямо края на септември. Влияние върху динамиката на балансовите позиции през четвъртото тримесечие на 2019 г. оказва процесът на консолидация в банковия сектор, посочват от БНБ.

В края на 2019 г. делът на балансовата сума на кредитите и авансите е 65.8 на сто, този на парите, паричните салда при централни банки и други депозити на виждане - 15.9 на сто, а на портфейлите с ценни книжа - 13.0 на сто. Делът на петте най-големи банки в активите на банковата система достига 62.1 процента. Отношението на ликвидно покритие към 31 декември е 269.9 процента (при 264.0 процента в края на септември). В края на годината ликвидният буфер е 30.9 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци - 11.5 млрд. лева.

Брутните кредити и аванси в края на декември са 94.4 млрд. лв., като през последното тримесечие на годината отбелязват растеж с 1.4 млрд. лв. (1.5 на сто). Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства през последното тримесечие на миналата година с 1.7 млрд. лв. (2.6 на сто), като в това число се увеличават вземанията от други финансови предприятия (с 923 млн. лв., 25.2 на сто), от домакинства (с 532 млн. лв., 2.2 на сто), от нефинансови предприятия (със 120 млн. лв., 0.3 на сто) и от сектор държавно управление (със 128 млн. лв., 15.9 на сто).

В края на декември брутният размер на необслужваните кредити и аванси е 6.1 млрд. лв. (при 6.9 млрд. лв. в края на септември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 6.5 на сто (при 7.4 на сто три месеца по-рано). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) също намалява - до 3.2 млрд. лв. към 31 декември 2019 г., а делът й в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 3.5 на сто (при 3.9 на сто в края на септември).

Депозитите в банковата система в края на годината възлизат на 97.2 млрд. лв., като през последното тримесечие нарастват с 2.7 млрд. лв. (2.8 на сто).

Увеличават се депозитите на домакинства (с 1.8 млрд. лв., 3.2 на сто), тези на нефинансови предприятия (с 878 млн. лв., 3.2 на сто) и на сектор държавно управление (с 379 млн. лв., 16.6 процента). Намаление има при средствата на кредитни институции (с 359 млн. лв., 6.3 на сто) и на други финансови предприятия (с 6 млн. лв., 0.2 на сто).

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на декември 2019 г. са 431 млн. лв. (при 479 млн. лв. година по-рано). Към края на декември 2019 г. нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на балансовия капитал (ROE) са съответно 1.47 на сто и 11.63 на сто.