След като веднъж столицата осъмна с орязано финансиране по Плана за възстановяване последва и ново "посичане" на средствата за региона. Този път това се случи по линия на Проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на Карта на регионалните помощи на Република България за периода 2022-2027 г., публикуван за обществено обсъждане от Министерството на финансите.

Целта на Картата е да определи регионите, в които държавите членки могат да предоставят помощи, свързани с регионално развитие. 

По-високото икономическо развитие на София-град обаче се оказва "слабата карта в ръката" на целия Югозападен регион, който съгласно картата ще има право да кандидатства за до 15% от европейските помощи за регионално развитие за периода от 2022-а до 2027 година. За сметка на това останалите пет региона ще могат да се възползват от до 50% от средствата.

"В отговор на икономическите затруднения, породени от пандемията от COVID-19 и невъзможността с достатъчна степен на сигурност да се прогнозира въздействието на пандемията в средносрочен и дългосрочен план, и да се узнае кои региони ще бъдат особено засегнати, ЕК планира да извърши средносрочен преглед на картите на регионалните помощи през 2023 г.", уточняват вносителите.

Важно е да отбележим, че самата Карта не е основание за предоставяне на помощ или за одобряване на такава. В практически план тя ще се използва от финансиращите органи, при разработване на схеми за държавна помощ или ad hoc мерки за помощ.

Без наличието на одобрена и действаща Карта на регионалните помощи на България, обаче предоставянето на средства по линия на национално финансиране, оперативните програми и от други източници се поставя под риск.

С какво обаче се отличават регионите на страната?

Югозападният регион

се развива с по-бързи темпове в сравнение с останалите региони на страната. Регионът е на първо място по всички основни показатели на социално-икономическото развитие, което отново се дължи на столицата.

Според анализаторите важна роля за подобряване на свързаността на региона и за повишаване на икономическата значимост особено на южната му част ще изиграе връзката през Кюстендил към Република Македония

Северозападният регион

е един от най-добре разположените спрямо TEN-T мрежата в страната. Според вносителите на проекта регионът трябва да приведе инфраструктурата си в съответствие с изискванията. Това на свой ред ще даде силен тласък в развитието на региона.

От друга страна периферното разположение на Северозападния регион по отношение на държавните граници на страната е възможност за развитие на многообразни връзки с трансграничен и транснационален характер.

Експертите виждат регионалното развитие на региона в по-пълноценно използване на водния ресурс на река Дунав, както и на нейния транспортен и енергиен потенциал. А също така и в реконструкция и модернизация на второкласни и третокласни пътища и пътища от общинската пътна мрежа.

Северният централен регион

има благоприятни възможности за икономически растеж, базиран на стратегическото му местоположение с граница река Дунав, силните позиции в сектора на селското стопанство, наличието на университетски и научен потенциал и на редица културно-исторически обекти, се отбелязва в Картата. Според анализаторите региона може да превърне транспорта в ключов сектор на икономиката си и пълноценно да реализира възможностите за интермодален транспорт по въздух, вода и суша.

Южният централен регион

е добре интегриран в транспортната мрежа на Европа, но първокласната пътна мрежа е с най-нисък относителен дял от всички региони и е разположена предимно в северната част на региона, е записано в документа.

Североизточният регион

е на сравнително добро икономическо равнище на базата на останалите два северни региона. Той е и на първо място и по отношение на произведена електроенергия от ВЕИ.

Вносителите отбелязват, че сред развитието на региона се върти около доизграждането на АМ "Хемус" и изграждане на скоростните пътища Русе - Шумен и Варна - Дуранкулак и изграждането на АМ "Черно море".

Югоизточният регион

има важно значение за развитието на морския транспорт и свързаните с него дейности. Тъй като в него са разположени различни по мащаб и предназначение пристанища.

Сред факторите за успешното развитие на региона са международното пристанище в Бургас и международното летище Бургас. Добре би се отразила и реконструкция на пътищата в южната част на региона. А също и изграждането на автомагистрала "Черно море".