В края на септември 2018 г. парите в обращение са достигнали 16 644.8 млн. лв. като на годишна база се увеличават с 10.38 на сто /1565.0 млн. лв./, отчита Българската народна банка.

През предходния едногодишен период (септември 2016 г. - септември 2017 г.) нарастването е било по-високо както в процентно отношение (12.69 на сто), така също и в абсолютна стойност (1698.0 млн. лв.).

Средната по стойност банкнота в обращение в края на третото тримесечие на 2018 г. възлиза на 35.32 лв., което представлява увеличение с 0.42 лв. спрямо края на юни. За едногодишен период стойността й се е повишила с 1.65 лв., или с 4.90 на сто. Причините са по-високия темп на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 лева и 100 лева и продължаващата замяна на двулевовата банкнота с монета.

Към 30 септември 2018 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2.41 на сто.

В края на септември 2018 г. в обращение са 459.5 млн. броя банкноти. С най-голям дял (29.45 на сто) в общия брой на банкнотите в обращение е банкнотата с номинал 20 лева, като към 30 септември в обращение са 135.3 млн. броя от нея. С най-малък дял (4.90 на сто) в броя на банкнотите в обращение е двулевовата банкнота.

За едногодишен период банкнотите в обращение се увеличиха с 22.4 млн. (5.12 на сто) по брой и с 1513.0 млн. лв. (10.28 на сто) по стойност.

Запазва се тенденцията от предходните периоди на изпреварващ годишен темп на нарастване в паричното обращение на банкнотите от 50 лева и 100 лева. В края на септември общата стойност на намиращите се в обращение банкноти от 50 лева е 6327.9 млн. лв., (38.98 на сто), а с най-малък дял (0.28 на сто) е стойността на двулевовите банкноти в обращение.

В края на септември 2018 г. в обращение са 2395.1 млн. броя монети, които са с 44.6 млн. броя, или с 1.90 на сто повече в сравнение с тези в края на юни. За същия период общата им стойност се увеличи с 15.4 млн. лв., или с 4.00 на сто и в края на септември 2018 г. достигна 401.5 млн. лв.

На годишна база се запазва тенденцията към нарастване на броя на намиращите се в обращение монети от всички номинали. За едногодишен период общият им брой в обращение се увеличи със 149.2 млн. (6.64 на сто), а стойността им - с 51.9 млн. лв. (14.83 на сто). С по-бърз темп нараства броят на монетите с високи номинали (50 стотинки, 1 лев и 2 лева).

През третото тримесечие в БНБ са задържани общо 221 броя неистински български банкноти, открити в обращение, най-много са били тези от 20 лева. Спрямо второто тримесечие на 2018 г. неистинските български банкноти са с 31 броя по-малко. За същия период са били задържани общо 71 неистински български разменни монети, от които три броя от 2 лева, 23 броя от 1 лев, 44 броя от 50 стотинки и една монета от 20 стотинки.

В БНБ през третото тримесечие са били задържани неистински чуждестранни банкноти, сред които 157 броя евро, 65 броя щатски долари и 57 броя банкноти от други чуждестранни валути.