Отпада изискването при учредяването на дружества със специална инвестиционна цел не по-малко от 30 на сто от капитала на дружеството да бъде записан от институционални инвеститори. Това решиха депутатите с приетия на първо четене Законопроект за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация. Вносител на законопроекта е Министерският съвет.

Гласуваните текстове предвиждат възможността въпросните дружества да придобиват недвижими имоти, които се намират и на територията на друга държава членка на ЕС, като във връзка с това се въвеждат изисквания към оценителите на такива имоти. Допуска се възможността при придобиване на земеделска земя на стойност под 20 000 лв. дружеството да не извършва оценка преди придобиване.

Предвиждат се допълнителни изисквания към членовете на управителните органи на дружествата със специална инвестиционна цел, както и към независимите оценители, които следва да извършат оценка на имоти, които дружеството възнамерява да придобие или да продаде, се посочва в доклада на комисията по икономическа политика и туризъм.

Съгласно изисквания на европейски регламент се въвежда правна уредба на дружествата за секюритизация, които се организират под формата на акционерно дружество, и които следва да разполагат с начален капитал от 50 000 лв. и лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор, е записано в доклада на комисията.