Народното събрание прие на първо четене законопроект за покритите облигации. В доклада на комисията по бюджет и финанси се посочва, че със законопроекта в националното законодателство се въвеждат изискванията на европейска директива относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях.

В становището се посочва, че в България от 2000 г. действа Законът за ипотечните облигации (ЗИО), който урежда емитирането на един от най-типичните видове покрити облигации - тези, емитирани на основата на банков портфейл от ипотечни кредити.

След приемането на ЗИО са издадени само 29 емисии на ипотечни облигации на обща стойност 270 милиона евро, като последната е емитирана през 2015 г. и е погасена през 2019 година. Причините за това състояние на пазара на ипотечни облигации са преди всичко свързани с факта, че българският банков сектор е силно ликвиден, т.е. участниците на пазара имат достъп до други източници на финансиране, които може да са по-евтини, по-лесни за структуриране, се посочва в доклада на комисията.

Европейската комисия отбелязва в заключителния си доклад преди приемането на директивата, че България, наред с други държави членки, се нуждае от работещ закон за покрити облигации, който да помогне за развитието на пазара.

В закона като определение се посочва, че покритите облигации са дългови ценни книжа, емитирани в съответствие с този закон или в съответствие с националното законодателство на друга държава членка за транспониране на Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС (ОВ, L 328 от 18 декември 2019 г.), които са обезпечени с активи, които служат за удовлетворяване на инвеститорите в покритите облигации в качеството им на привилегировани кредитори.