Нови образци на заявления за преизчисляване на пенсии и за прехвърляне на средства във фонд "Пенсии" са в сила от 2021 г., съобщи Националният осигурителен институт (НОИ).

От института припомнят, че лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата до 31 декември 2020 г. с намален индивидуален коефициент, могат да поискат в срок до 30 юни 2021 г. преизчисляването й без намаление на индивидуалния коефициент. Заедно с това те трябва да заявят прехвърлянето на средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд към фонд "Пенсии". За целта в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията, трябва да се подадат две заявления по образец. Формулярите могат да се изтеглят от сайта на НОИ.

Припомняме, че след изменение на разпоредбата на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), което е в сила от 1 януари 2021 г., се регламентираха два начина за преизчисляване на пенсиите.

1. Служебно преизчисляване на пенсиите

НОИ направи за първи път изцяло служебно преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери, без подаване на заявление от тяхна страна, считано от 1 април 2020 г. Преизчисляването беше извършено с допълнително придобития от лицата осигурителен стаж след пенсионирането им въз основа на наличните данни в информационната система на НОИ, като бяха обхванати над 260 000 пенсии.

Натрупаният опит даде повод на законодателя да въведе като постоянна мярка в КСО извършването на служебно преизчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност, на работещите пенсионери.

Предвидено е служебното преизчисляване на пенсиите по чл. 102, ал. 1, т. 1 от КСО да се извършва при следните параметри:

- прави се веднъж годишно - от 1 април на съответната година;

- зачита се допълнително придобитият от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията, за времето до 31 декември, вкл., на календарната година, предхождаща преизчисляването;

- стажът се зачита въз основа на данните, подавани от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица - данните за внесените от тях осигурителни вноски;

- стажът се зачита въз основа на постъпилите и налични в информационната система на НОИ данни към 1 март на годината, в която се извършва преизчисляването.

Важно е да се знае, че за да бъде включена трудова пенсия в съвкупността от пенсии, подлежащи на служебно преизчисляване от 1 април, пенсионерът трябва да е придобил поне един ден осигурителен стаж през предходната календарна година.

2. Ежегодно преизчисляване на пенсиите по заявление на пенсионера

Всеки пенсионер може да подаде в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията му за трудова дейност, заявление за ежегодното ѝ преизчисляване. Заявлението може да се подаде в свободен текст или съгласно образец УП-28, утвърден от управителя на НОИ.