Българска народна банка (БНБ) днес ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации за 500 милиона лева със срочност десет години и половина, съобщава банката.

Облигациите са от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 22 217/06.04.2022 г. с падеж 06.10.2032 и с годишна доходност 1,5 на сто.

Държавните ценни книжа са с падеж 6 октомври 2032 година.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

Максималното количество държавни ценни книжа, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид още и това, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от тази емисия от 6 април 2022 г. на аукционен принцип.

Това е третата дългова емисия за годината и първата с толкова дълга срочност. За последно продан на книжа за десет години и половина финансовото министерство одобри октомври миналата година, като емисията също бе в обем от половин милиард лева, а постигнатата среднопретеглената доходност бе 0,53 %. Тогава предложената годишна лихва бе 0,1 на сто, а при настоящия аукцион книжата са с лихвен процент от 1,5.

Досега през годината са поети един милиард лева нов дълг в два аукциона. Заложеният годишен бюджетен лимит за нов дълг е от седем милиарда и 300 милиона лева. През март бе направено голямо дългово погашение от главници и лихви на обща стойност един милиард 376 милиона евро, но то бе към външни кредитори. Засега през годината страната ни не е излизала на международните дългови пазари, като още в края на 2021 финансовият министър Асен Василев обяви, че първото голямо погашение през годината ще бъде обслужено от фискалния резерв. Към края на февруари той бе 9,9 милиарда лева, а излишъкът в хазната - над 700 милиона лева. Той ще се стопи именно с около половин милиард в края на март, сочат прогнозите на министерството.