На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към март 2019 г. се очаква да бъде положително в размер на 1789,0 млн. лв. (1,5 на сто от прогнозния БВП), съобщава пресцентърът на Министерството на финансите.

Приходите и помощите по КФП към март 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 10 849,2 млн. лв., което е 24,7 на сто от годишния разчет. Спрямо март 2018 г. приходите по КФП нарастват с 1629,3 млн. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС.

На база на изготвените оценки данъчните приходи отчитат ръст в размер на 713,9 млн. лв., неданъчните приходи - 510,2 млн. лв., а приходите от помощи и дарения - 405,2 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към март 2019 г. са 9060,2 млн. лв., което е 20,4 на сто от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП към март 2018 г. бяха 8628,2 млн. лева.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на март от централния бюджет, възлиза на 466,1 млн. лв.