Министерството на финансите преотвори днес емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа /ДЦК/, деноминирана в лева, пусната в обращение на 21 юни 2019 г., с падеж 21 декември 2029 г., съобщиха от ведомството.

Дългът е част от нужните пари за новите самолети F -16, поръчани от САЩ. Това е петата по ред емисия, като досега общата сума възлиза на 1 млрд. лв.

На проведения аукцион са били пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лева съвкупна номинална стойност при среднопретеглена доходност в размер на 0,12 на сто, която е рекордно ниска за този матуритетен сегмент, посочват от министерството.

Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на номинална конвергенция, който се отчита от ЕЦБ като един от Маастрихтските критерии. Постигнатата на аукциона доходност е по-ниска от стойността за януари 2020 г. на този показател (0,15 на сто).

Общият размер на подадените поръчки достигна 265,8 млн. лева, което съответства на коефициент на покритие от 1,33. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 60 базисни точки. Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките - 92,85 на сто, следвани от пенсионни фондове - 4,65 на сто, и други инвеститори - 2,50 на сто.