Министерството на финансите пое нов дълг за 200 милиона лева чрез емисия от 5-годишни облигации. Среднопретеглената доходност е минус 0,11 на сто. За първи път се постига отрицателна доходност при 5-годишни облигации.

Това е много благоприятно за държавата, като експертите не изключват скоро да има още дългови емисии, с които да се рефинансират стари задължения.

Това е първата дългова емисия за годината, която обикновено се счита и за тестова за пазара.

Общият размер на подадените поръчки достигна 497,25 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,49. Разпределението на одобреното количество ДЦК по видове инвеститори показва водещо участие от страна на банките, които придобиват 64% от обема на емисията, следвани от застрахователните дружества с 26,5% и пенсионните фондове с 9,5%.

От Българската народна банка напомнят, че падежът на емисията с пет годишни лихвоносни съкровищни облигации е 15 януари 2025 г.

От пресцентъра на централната банка припомнят, че финансовото министерство предложи за продажба съкровищни облигации в размер на 200 млн. лева и лихвен процент 0,01% годишно. Лихвите ще се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки беше 100,23 лв. на 100 лева номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,04%.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 200 млн. лева номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 72 млн. лева при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

От БНБ информират, че в аукциона са участвали девет първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

В бюджета е записано, че новият дълг за годината може да достигне 2 милиарда и 200 милиона лева, като не е изключено и излизане на външните пазари.

Бюджет 2020 е планиран с балансирано салдо, но прогнозните данни за 2019-а са хазната да е на минус от повече от един милиард и 100 милиона лева.