Лизинговият пазар е възлиза на 4,308 млрд. лева към 31 декември 2020 г., което представлява близо 3,7% от БВП на страната по данни на БНБ. Въпреки предизвикателствата на 2020 г., вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг отчитат нарастване към четвъртото тримесечие на 2020 г., което показва, че дори и в тази необичайна и трудна пазарна среда, лизинга продължава да бъде търсена форма за финансиране от много клиенти физически и юридически лица.

Бизнесът на лизинговите компании е пряко свързан с глобалната икономическа обстановка в страната и най-вече в каква степен тя оказва влияние върху инвестиционните намерения на фирмите и на населението.

Според данните на Централната банка вземанията по финансов лизинг в края на 2020-а достигат 4.087 млрд. лв., като на годишна база те нарастват с 0.3% (12.9 млн. лв). 

При лизингът на леки автомобили е отчетен годишен ръст с 0,2% (3 млн. лв.) - до 1.634 млрд. лева. Съществено нарастват и вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване. В края на декември те възлизат на са 930 млн. лв., като нарастват с 9% (77.1 млн. лв.) спрямо края на декември 2019 г. 

Снимка:БНБ
Годишен спад се наблюдава единствено при лизинга на Товарни и лекотоварни автомобили. Той се свива с 3.7% (49.5 млн. лв.) за година до 1.282 млрд. лева.

През кризисната 2020-а се наблюдава лек годишен отлив при лизинговите договори на фирмите - с 0,1% (3.3 млн. лв.) до 3.381 млрд. лева.

Обратната е ситуацията при домакинствата. Въпреки Covid-19 и създалата се несигурност в икономиката хората са сключили с 2.7% (18.4 млн. лв.) повече лизингови договори - на обща стойност  690.6 млн. лева.  

Договорите по не добре познатия все още у нас оперативен (експлоатационен) лизинг в края на декември 2020 г. също се увеличават. Вземанията при него нарастват с 1.3% (2.9 млн. лв.), достигайки са 220.9 млн. лева в края на декември 2020-а.

Отсрочване на плащанията по лизинг

Важно е да се знае, че лизинговите компании, дъщерни дружества на банки, са предвидени в реда за отсрочване и уреждане на изискуемите задължения за ограничаване на последиците от пандемията от Covid-19, одобрена от БНБ. На практика обаче всички лизингови компании имат механизми за облекчаване на плащанията от техните клиенти.

Експертите препоръчват, ако клиент има затруднения в изплащането на задълженията си по лизингов договор да се обърне към обслужващата го лизинговата компания и да обсъди, какви биха били възможностите за облекчения на плащанията. Отсрочването на лизинг обаче е свързан с известно оскъпяване на задължението, което варира според конкретния случай.

Очаквания за 2021-а

Динамиката на лизинговия сектор ще зависи най-вече от темпа на възстановяване на икономическия растеж през следващата година, твърдят от бранша. От значение ще бъде и актуалното развитие на някои от секторите в икономиката, които традиционно използват лизингово финансиране като транспорт, търговия, производствения сектор, строителство и земеделие.