Промените в икономическата среда не намират отражение във влошаване на основните параметри на качеството на активите. Наред с операциите по продажби и отписвания на необслужвани кредити, влияние оказва частният кредитен мораториум. Това е записано в последното издание "Банките в България" на Българската народна банка (БНБ).

Важно е да отбележим, че отсрочването на плащанията в рамките на мораториума не води до автоматично прекласифициране на съответните кредити като преструктурирани или необслужвани.

Независимо от това, нарастващият обем на редовните кредити със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, както и по-високият размер на направените от банките обезценки, са признаци за изостряне на кредитния риск, материализация на който може да се очаква при отсъствие на значително подобрение или евентуален нов спад в нивото на икономическата активност, отбелязват от Централната банка.

През последното тримесечие на 2020 г. размерът на брутните кредити и аванси се увеличи с 949 млн. лв. (1.3%) до 76.7 млрд. лeвa. 

Отчетеното нарастване на кредитния портфейл и намалението на размера на необслужваните активи обусловиха подобрението на дела на необслужваните кредити в кредитния портфейл през периода с 42 базисни точки до 8.22% в края на декември.

Сред предпоставките, допринесли за понижението на дела на  през тримесечието, бяха операциите по отписвания и продажби на кредити, отсрочването на задължения по частния мораториум и програмите за облекчено кредитиране с цел подкрепа във връзка с пандемията от COVID-19.

Брутните необслужвани кредити и аванси спрямо края на септември 2020 г. намаляха със 184 млн. лв. (3.1%) до 5.7 млрд. лв. в края на годината. Нетните необслужвани кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) през четвъртото тримесечие на 2020 г. пък намаляха със 103 млн. лв. (3.3%) и в края на декември възлязоха на 3.1 млрд. лв. Този остатъчен кредитен риск продължи да бъде изцяло покрит от капитала, превишаващ капиталовите изисквания и буфери, пишат от БНБ.

Снимка: БНБ