Отпадане на по-високите банкови такси, ако плащаме с карта в Европа. Промените идват след приети нови европравила, според които страните извън Еврозоната, каквато е България, няма да плащат повече, ако пазаруват с ПОС терминал.

Промените ще се обсъдят на форум в Дома на Европа, на който са поканени институции, организации за защита на потребителите, банки и граждани.

Съветът на ЕС одобри регламента, с който се уеднаквяват разходите за презгранични плащания в евро между страните от ЕС. В еврозоната от 2002 г. се прилагат едни и същи такси за презгранични и национални плащания в евро в рамките на еврозоната, но презграничните плащания в евро от държави извън еврозоната сега се облагат с високи такси. Съветът гласува окончателно регламента, който бе одобрен от ЕП през февруари. Той влиза в сила от 15 декември.

С реформата ще се уеднаквят таксите за презгранични плащания в евро за услуги като кредитни преводи, плащания с карта или теглене на пари в брой с таксите за съответните национални плащания на същата стойност в националната валута на държавата членка, където се намира доставчикът на платежни услуги на ползвателя на тези услуги. Благодарение на мярката ползите от евтините презгранични преводи в евро ще обхванат още 150 милиона потребители извън еврозоната и 2.5 милиарда годишно допълнителни потенциални операции.

Освен това ще се въведат още изисквания за прозрачност при таксите за услугите по превалутиране. Когато потребителите извършват картови разплащания или теглят пари в брой в чужбина, те разполагат с възможността да избират дали да платят в местната валута или в националната си валута. Съгласно новите правила потребителите ще бъдат информирани за приложимите такси, преди да направят своя избор. Това ще се постигне, като се въведе задължение за оповестяване на таксите, прилагани като процентна надценка върху всички такси за конвертиране на валута спрямо последния наличен обменен курс на ЕЦБ.