След подадено на 24 март 2020 г. заявление Комисията за финансов надзор (КФН) днес реши да отпише "НУРТС България" ЕАД - София като емитент на ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

КФН съобщи, че отписва и емисия корпоративни облигации, издадени от "НУРТС България" в размер на 40 000 броя обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми и обезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка.

През 2015 г. БТК (Виваком) придоби всичките 151 482 310 обикновени акции, с номинална стойност 1 лв. всяка, представляващи 100% от капитала на "НУРТС България" АД.

"НУРТС България" АД е учредено през 2010 г. Дружеството се занимава предимно с доставка на услуги по излъчване и пренос на радио и телевизионни програми.