Към 30 ноември печалбата на банковата система е 1.5 млрд. лв., или с 4.0 процента (59 млн. лв.) повече от тази за 11-те месеца на предходната година, съобщава Българската народна банка.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към края на ноември са 419 млн. лв. (при 450 млн. лв. година по-рано), допълва БНБ.

Собственият капитал в баланса на банковата система през ноември намалява с 307 млн. лв. (2.1 на сто) до 14.2 млрд. лв. Отношението на ликвидно покритие към 30 ноември е 271.8 процента (при 269.2 на сто в края на октомври).

В края на ноември ликвидният буфер е 28.6 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци - 10.5 млрд. лв.

Депозитите в банковата система намаляват през ноември с 436 млн. лв. (0.5 на сто) до 95.8 млрд. лв. Спад е отчетен при депозитите на кредитни институции (с 531 млн. лв.), при тези на нефинансови предприятия (с 270 млн. лв.) и на други финансови предприятия (с 214 млн. лв.).

Увеличават се депозитите на домакинства (с 481 млн. лв.) и на сектор "държавно управление" (с 97 млн. лв.)