От какви данъчни облекчения ще можем да се възползваме през новата година? 

1. Ремонт на дома

През изминалата година депутатите решиха, че ако човек направи легален ремонт на дома си ще може да ползва до 200 лв. отстъпка от годишния си данък. Важно е да се уточни, че намалението ще се ползва само от собствениците на имота, който задължително трябва да се ползва като жилище. Не се допуска намаление за офиси, например.

Според изискванията ремонтът трябва да бъде извършен от българска фирма, която да удостовери с бележка или фактура, свършената в жилището работа.

За да се ползва данъчното облекчение, всички обстоятелства около ремонта ще трябва да се впишат в годишната данъчна декларация.

Данъчното облекчение ще може да се прилага и за 2020 г. с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50.

2. Електронно подаване на данъчна декларация

И през 2021 година гражданите ще могат да използват 5% отстъпка от данъка за довнасяне при подадена декларация по електронен път.

Депутатите обаче ограничиха размерът на тази отстъпка до 500 лева.

3. Отглеждане на дете - повече преференции ще получим чак 2022-а

При ползване на данъчното облекчение за деца по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 г. сумата, която ще се приспада от годишните данъчни основи е:

при едно ненавършило пълнолетие дете - в размер на 4 500 лв.; при две ненавършили пълнолетие деца - в размер на 9 000 лв.; при три и повече ненавършили пълнолетие деца - в размер на 13 500 лева.

При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи, е в размер на 9000 лева.

Важно е да се знае, че тези данъчни облекчения ще се ползват от 1 до 31 декември 2021-а чрез работодател или при подаването на годишната данъчна декларация за 2021-а.

И през тази година хората ще могат да се възползват от данъчни облекчения за декларирания за 2020 г. доход при отглеждане на деца, но те ще бъдат в по-нисък размер. 

До края на декември работниците или служителите трябваше да представят необходимите документи пред своите работодатели, ако искат чрез тях да ползват данъчните облекчения за деца.

Две са декларациите за ползване на данъчното облекчение - за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Припомняме, че отпадна изискването за представяне на писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва данъчното намаление. Дадена е възможност двете облекчения - за деца и за деца с увреждания, да се ползват от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни, за да ползва облекченията в пълен размер. В тези случаи разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. 

Данъчните облекчения не могат да се ползват чрез работодателя, ако родителят не е декларирал, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, или че ще подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Най-лесният начин да се проверят задълженията към бюджета е като се направи справка чрез портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК), който може да се получи във всеки офис на приходната агенция.

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2020 г. могат да се ползват по два начина.

Първият начин е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2021 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2020 г.

Вторият начин за ползване на данъчно облекчение е с подаване на годишната данъчна декларация за 2020 г. - до 30 април 2021 г. Към годишната данъчна декларация се прилага и съответния образец на декларация за облекчение за деца, като е необходимо към датата на подаване на годишната декларация в приходната агенция, родителят да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

Данъчните облекчения за деца с увреждания дават възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) намалява сумата по годишната данъчна основа в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно дете до 18 г.; с 400 лв. - за две деца; или с 600 лв. за три или повече деца, ненавършили пълнолетие.

4. Други данъчни облекчения, по ЗДДФЛ:

  • за лица с намалена работоспособност;
  • за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане;
  • за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;
  • за дарения;
  • за млади семейства;
  • за доходи, непревишаващи минималната работна заплата;
  • за извършени безкасови плащания

Припомняме, че през 2021-а освободени от данък добавена стойност (ДДС) ще бъдат ваксините срещу Covid-19 и медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19 (комплекти за тестване), а също и услугите, тясно свързани с такива ваксини и изделия.

Друга промяна, касаеща данъчното отчитане влиза от днес - Декларацията за облагане с туристически данък вече ще се подава електронно от 4 януари 2021 г. Услугата е достъпна за потребителите през Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция "Електронно управление".

За да се заяви електронно услугата, е необходимо гражданите да имат квалифициран електронен подпис (КЕП) и да притежават профил в Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ.

В случай, че съответната община не е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, подаването на попълнения електронен формуляр на декларацията може да се осъществи чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ на адрес https://edelivery.egov.bg/.