В изявлението се казва, че Инвестбанк няма и не е имала кореспондентски отношения с венецуелски банки. Отбелязва се, че средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно при изпълнение на всички регулаторни изисквания по Валутния закон, Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за адвокатурата и спазване на международните санкции, както на ЕС, така и на OFAC. Специализираното звено в банката извършва постоянен контрол за съответствие на платежните операции на всички наши клиенти на територията на Република България и чужбина, подчертават от Инвестбанк и изтъкват, че имат разкрити кореспондентски сметки в многоуважавани международни банкови институции, през които се извършват разплащанията във валута за всички техни клиенти.

В съобщението се казва, че входящите и изходящи преводи по доверителната сметка са обработвани от различни банки от ЕС и САЩ включително, без да има затруднения при тяхното изпълнение. Допълва се, че банките кореспонденти също извършват задължителна проверка по отношение на мерките срещу изпирането на пари и спазването на въведени международни санкции, както по отношение на държави, така и по отношение на лица от международни санкционни и забранителни списъци. Преди средствата да постъпят в Инвестбанк, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като Инвестбанк няма преки кореспондентски отношения с венецуелски банки.

Извършените входящи и изходящи трансфери са свързани основно с доставка на хранителни стоки за Венецуела, за които включително имаме представени товарителници. Не са налични санкционни трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела (PDVSA - Petróleos de Venezuela, S.A.), каквито твърдения се появиха в медийни публикации и изяви, подчертават от Инвестбанк.

В изявлението се напомня, че адвокатите и адвокатските дружества откриват клиентски доверителни специални сметки по чл. 39 от Закона за адвокатурата и при тяхното управление адвокатите и/или адвокатските дружества са длъжни да прилагат Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), тъй като те са задължени лица по чл. 4, т. 15 от него и са длъжни да прилагат всички мерки, описани в закона.

В заключение се казва, че Инвестбанк винаги е оказвала, оказва и ще оказва пълно съдействие на компетентните правоохранителни органи при изпълнение техните отговорности.