Парламентът избра Мария Филипова и Илиана Христова за заместник-председатели на Комисията за финансов надзор /КФН/.

Филипова ще ръководи управление "Надзор на инвестиционната дейност", а Христова - управление "Застрахователен надзор". Кандидатурите им бяха предложени от председателя на комисията Бойко Атанасов.

Той посочи, че пътят към успеха на КФН минава през създаване на добър, сплотен екип от професионалисти, добра комуникация с обществото и стриктен надзор.

"Най-важният краен резултат е подобряване на имиджа на България като място за добри инвестиции", каза от парламентарната трибуна Мария Филипова. Тя заяви намерението си КФН да продължи да предприема активни регулатовни действия, да осъществява ефективен надзор върху небанковия финансов сектор с цел осигуряване на стабилни финансови пазари.

При представянето на кандидатурата й Бойко Атанасов посочи, че Филипова е над 10-годишен опит в правната и нормативната дейност в сферата на финансите и държавната администрация, с постижения в оптимизирането на законодателната рамка и подобряването на административните процедури.

Какво обещаха да направят новите зам.-председатели

При изслушването й в парламента миналата седмица, Мария Филипова се ангажира да извърши анализ на регулаторната рамка с цел предприемането на мерки за намаляване на административната тежест за поднадзорните лица, включително чрез създаване на единен портал за подаване на информация. Тя се обяви за още по-твърд курс към нелицензираните инвестиционни посредници, опитващи да работят на българския пазар, и заяви готовност да търси сътрудничество с международните институции за защита на капиталовия пазар и потребителите от негативи, свързани с излизането на Великобритания от Европейския съюз.

Биографията на Мария Филипова сочи, че е юрист, завършила е УНСС, длъжностно лице по регистрация в Агенцията по вписванията, младши юрисконсулт в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, старши експерт в Министерството на правосъдието, главен експерт в Министерството на финансите и старши юрисконсулт в Българската банка за развитие. Преди номинацията ѝ за зам-председател на КФН, Филипова бе ръководител на Държавната комисия по хазарта

На свой ред Илияна Христова дългогодишен директор на Териториалната дирекция на НАП в София се ангажира с по-голям контрол в сектора. По време на изслушването й в парламентарната комисия по бюджет и финанси в четвъртя, тя акцентира върху необходимостта от превантивен контрол на застрахователите с цел предотвратяване в зародиш на кризи като тази с кипърския "Олимпик" и мониторинга на България в системата за застраховки в чужбина "Зелена карта". Като пример за такива действия тя посочи периодични проверки на резервите на компаниите и съпоставянето им с предявените претенции, за да се гарантира, че заделените суми са достатъчни за изплащане на обезщетения. Това ще се извършва както с проверки на място, така и чрез способите на дистанционния надзор, обясни Христова, цитирана от "Капитал" и добави, че целта е поднадзорните лица да се превърнат в субекти с нагласа за доброволно изпълнение на задълженията им и и формирано гражданско самосъзнание.

Илиана Христова декларира ангажимент към потребителите на застрахователни услуги, като обеща КФН да провежда информационни кампании. "Заради задължителния характер на някои видове застраховки застрахованите лица не са добре информирани за какво плащат, какви са техните отговорности", което по думите й води до кризисни ситуации, застрашаващи икономическата стабилност в държавата. Христова каза, че ще положи усилия за намаляване на броя на незастрахованите автомобили чрез организиране на ежемесечни тематични кампании за проверка на пътищата относно наличие на задължителната застраховка "Гражданска отговорност". За тях ще се ползват средствата за масово осведомяване, чрез които ще се обяснява защо е необходимо да се сключват тези застраховки и какви са наказанията и последствията от липсата им.