През изминалата година, както и в предишните, сигналите и жалбите срещу нелицензирани дружества, предоставящи инвестиционни услуги, представляват съществена част от общия брой постъпващи сигнали и жалби в Комисията за финансов надзор (КФН). Това обясниха пред Dir.bg от регулатора по повод ареста на група, заподозряна за извършването на крупни финансови измами. Случаите, които описват хората в сигналите и жалбите си, са разнообразни, но общото между тях е, че използвайки съвременните технологии и прилагайки познанията си в специфичната област на инвестиционната дейност, измамниците привличат незаконно парите на хората, което води в повечето случаи до съществени загуби за измамените.  

В КФН са получени множество жалби срещу дружества, за които се предполага, че са свързани с Йордан Моллов, Кирил Джабаров или фирмата "Гранд спот маркет".

Общото между всички жалби срещу тях е, че са от граждани, които са превеждали пари по сметки на различни дружества срещу обещание за търговия с финансови инструменти, обясниха от Комисията. И допълниха, че посочените в договорите дружества или не са разполагали с лиценз да предоставят инвестиционни услуги, или ако в определен период са разполагали с такъв лиценз, са указвали на гражданите да превеждат паричните си средства по сметки на други юридически лица (наричани в договорите най-често "попечителска компания"), които не разполагат с лиценз за инвестиционно посредничество и поради това нямат право да събират парични средства от клиенти. А "Гранд Спот Маркет" ЕООД е едно от тези дружества.

 Като маркери за потенциална измама отбелязваме следните факти:

  • обещание за голям процент печалба от инвестицията в рамките на кратки срокове (индикатор за високо рискова инвестиция или измама);
  • комуникация с инвеститора, включваща агресивен телефонен маркетинг;
  • искане за превод на пари в кратки срокове;
  • искане за парични преводи без предварително подписан договор с клиента.

Най-важното е преди да вземат решение за инвестиране потенциалните инвеститори да се информират - с кого сключват договор, на кого поверяват парите си, в какво ще вложат парите си и на каква цена, обясниха от регулатора. 

Информация по въпроса е оповестена на официалните страници на надзорните органи: по телефона или на страницата на КФН или на интернет страниците на другите компетентни органи от Европейския съюз, както и на интернет сайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари.

На сайта на КФН е поместен Наръчник с 10 признака, по които хората лесно могат да разпознаят дали брокерът, с който общуват, е лицензиран и спазва регулациите.

1. Как да отличите лицензирания инвестиционен посредник от нелицензирания

Инвестициите и търговията на финансовите пазари по целия свят се извършват единствено чрез лицензирани инвестиционни посредници, банки и управляващи дружества, които получават лиценз за тази дейност и са наблюдавани от надзорен орган в съответната държава, в която са регистрирани.

2. Мога ли да разпозная нелицензирания инвестиционен посредник по сайта му?

Да, на сайта на КФН има информация както за лиценза на посредника, така и за сайтовете, чрез които предлага услугите си. Инвестиционните посредници нямат право да предоставят услуги чрез интернет страници, различни от тези, които са заявили пред съответните компетентни органи на държавите-членки!

3. Ако инвестиционният посредник не е български, трябва ли да има лиценз от България?

Инвестиционните посредници, които са регистрирани в друга държава в Европейския съюз, трябва да имат лиценз от съответния надзорен орган на страната, в която са учредени.

4. Трябва ли да сключвам някакъв договор с инвестиционен посредник, за да инвестирам?

Лицензираните инвестиционни посредници задължително сключват договор с човека, на когото предлагат услугата.

5. Какво трябва да проследя при подписване на договор, за да съм сигурен, че е с лицензиран инвестиционен посредник?

Когато сключвате договор с лицензиран инвестиционен посредник, името му в договора съвпада напълно с името на посредника в регистрите на Комисията. Друг идентификационен белег за учредените в България посредници, е единният идентификационен код (ЕИК), който трябва да съответства с този в регистрите на КФН, по аналогия - името на получателя (инвестиционния посредник), титуляр на банковата сметка, по която трябва да преведете пари, следва да съответства напълно с името, което фигурира в регистрите на КФН.

6. Какво трябва да имам предвид, когато превеждам пари на инвестиционен посредник?

Плащания към лицензирани посредници се извършват в техни офиси на каса до 10 000 лв. или по банков път, както и онлайн. Всички разплащания на каса се извършват в регистрираните офиси на лицензираните посредници.

7. Как да разпознавам офисите на лицензиран и нелицензиран посредник?

Адресът за кореспонденция на лицензирания инвестиционен посредник, както и неговите офиси, задължително са описани в регистрите на КФН.

8. Как да разбера дали по телефона ми се обажда представител на лицензиран или на нелицензиран посредник?

Ако Ви се обаждат по телефона и Ви обещават доходност от 50%-100% за кратък период, без да обясняват рисковете на финансовите пазари, това е сигнал за наличие на измама, тъй като това не са реалистични резултати. Лицензираният посредник винаги обяснява, че няма гаранция за печалба на финансовите пазари и че по-високата доходност е свързана с по-висок риск.

9. Когато предлагат да управляват парите ми от мое име, имат ли право?

Внимавайте кой предлага да управлява парите Ви. Ако някой предлага да инвестира вместо вас средствата, трябва да проверите дали изпълнява законовите изисквания. Управлението на всички видове финансови активи (вкл. извършване на сделки с акции от Ваше име и др.) се осъществява единствено от лицензирани инвестиционни консултанти, работещи във финансова институция.

10. Каква защита имам за инвестираните средства?

Активите на инвеститорите, които са клиенти на лицензирани в България инвестиционни посредници и участват с такса във Фонда за компенсиране на инвеститорите, са защитени до 90% процента от активите, но не повече от 40 000 лева.

Къде се намират българските инвеститори на "инвестиционната карта на Европа"?

В последните години се наблюдава засилен интерес към инвестиционни фондове, които биха могли да постигнат по-добра доходност, но съответно носят и по-висок риск от други инвестиции, обясниха от регулатора. Това доведе до превръщането на инвестиционните фондове в България във важен фактор на капиталовия пазар, доколкото чрез тях се акумулират значителни парични средства, които се инвестират в икономиката. Тези непреки инвестиции дават възможност и на дребните инвеститори да участват на капиталовия пазар, предоставяйки им, от една страна, широки възможности за избор на инвестиционна стратегия, а от друга, осигурявайки им ликвидност на инвестицията, предвид възможността за обратно изкупуване по всяко време. В този смисъл инвестиционните фондове представляват една подходяща алтернатива за управление на свободните парични средства.

Въпреки кризата, по отношение на инвестиционните фондове поведението на инвеститорите в българските фондове остана стабилно, без проява на сериозни сътресения и масови обратни изкупувания, коментираха още от КФН. Експертите поясниха, че независимо от предизвикателствата, пред които всички сме изправени в условията на тази специфична и безпрецедентна по своя характер ситуация, свързана с COVID-19 пандемията, и съответно неблагоприятната пазарна конюнктура, българските фондове запазиха стабилни позиции, което, от своя страна, не породи и предпоставки за панически отлив на инвеститори.

Предпочитанията на инвеститорите

зависят както от инвестиционните нагласи и готовността за поемане на риск, така и от опита и познанията им в тази област. Тези, които търсят по-голяма сигурност и имат дългосрочен инвестиционен хоризонт, залагат на инвестиции в нискорискови фондове, инвестиращи преобладаващо в дългови ценни книжа, а тези, които търсят по-висока доходност и са готови да поемат по-висок риск, инвестират във фондове, ориентирани преобладаващо към инвестиции в акции, носещи по-висока доходност, но и свързани с по-висок риск, обобщиха от КФН.

Динамична година

През белязаната от пандемията 2020 г. както на световните, така и на българския капиталов пазар се наблюдаваше значителна динамика. Налице е значително нарастване на клиентските активи на непрофесионални клиенти, съхранявани в инвестиционни посредници. Нарастването е с 50% към края на 2020 г. спрямо края на 2019 г. Въпреки този значителен ръст в номинално изражение тяхната стойност не е висока на фона на например на банковите депозити - размерът на активите на непрофесионални клиенти по сметки в инвестиционните посредници остава значително под 1 милиард лева към 2019 г. и 2020 г. При професионалните клиенти стойността на активите е значително по-устойчива, като през 2020 г. са намалели с 4,5% спрямо 2019 г., отчитат още от КФН.

През последните години се наблюдава ръст на инвестициите във взаимни фондове, но въпреки това българският пазар остава по-малък в сравнение с пазарите в други европейски държави.