Активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, се увеличават с 20% за година. Това става ясно от данните на Българската народна банка (БНБ) за септември 2020-а.

В края на деветия месец на годината те възлизат на 5,247 млрд. лева. За сравнение година по-рано, управляваните от фондовете активи са възлизали на 4,371 млрд. лева. На тримесечна база ръстът възлиза на 12,2 процента.

Към края на септември 2020 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1,681 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2019 г. те се увеличават с 1.5%. В сравнение с юни 2020 г. активите се увеличават с 2.2 на сто.

Към края на трето тримесечие на 2020 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 4.3% до 656.4 млн. лева при 629.3 млн. лева към септември 2019 г., а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 3 процента до 341.1 млн. лева при 331.2 млн. лева към края на същия месец на 2019-а

Същевременно средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база с 1.9% до 683.7 млн. лева към септември 2020 г. (696.7 млн. лева към края на септември 2019 г.).

Към края на септември 2020 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в облигации от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 40.7%, при 42% към септември 2019 година. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 39% от общата сума на активите към септември 2020 г. при относителен дял от 38% към септември 2019-а.

Към края на септември 2020 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 3,565 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2019 г. (2,714 млрд. лева), те нарастват с 851.5 млн. лева (31.4%). В сравнение с края на юни 2020 г. (3,030 млрд. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличават с 534.9 млн. лева (17.6%).

Към края на септември 2020 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1,681 млрд. лева, като размерът на собствения им капитал е 1,675 млрд. лева.

Към края на септември 2020 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (40.7%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (33.1%) и Други ПФИ (9.5%). Техните дялове към септември 2019 г. са съответно 41.7%, 33.2% и 9.1 на сто.

Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 4.4% от общия размер на собствения капитал към септември 2020 г. при относителен дял 3.1% към края на септември 2019 г. и 4.6% към юни 2020-а.