Преките инвестиции в страната за януари 2021 г. възлизат на 32.7 млн. евро. Това е видно от последните данни на Българската народна банка (БНБ). Изчисленията сочат, че инвестициите в страната намаляват на годишна база със 75.7 млн. евро. 

Дяловият капитал

(преведени и изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в или от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления и плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 4.5 млн. евро за януари 2021 г. Той е по-голям с 57.2 млн. евро от този за януари 2020 г., който бе отрицателен - в размер на 52.7 млн. евро.

Инвестициите на чуждестранни лица в недвижими имоти също са положителни - в размер на 0.1 млн. евро (при положителен нетен поток от 0.1 млн. евро за януари 2020 г.).

Реинвестираната печалба

(дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 29.8 млн. евро, при положителна стойност от 120.7 млн. евро за януари 2020 г.

Дълговите инструменти

(промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 1.6 млн. евро, при положителна стойност от 40.4 млн. евро за януари 2020 г.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари 2021 г. са от Нидерландия (23.9 млн. евро) и Германия (6.8 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари 2021 г. възлиза на 1.8 млн. евро, при положителен поток от 11.6 млн. евро за януари 2020 година.