Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за съдебната власт, които предвиждат Инспекторатът към Висшия съдебен съвет да има достъп до банковата тайна на магистратите, когато те са декларирали съгласието си.

"За" гласуваха 96 народни представители, 2 бяха "против", а 41 се въздържаха.

Предлага се Инспекторатът към Висшия съдебен съвет да бъде задължен да иска разкриване на банкова тайна за лицата, които не са декларирали писмено съгласие за достъп до данните, необходими за проверка на имуществените им декларации.

Предвижда се срокът за изготвянето на комплексна оценка на съдия, прокурор или следовател от Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия към Висшия съдебен съвет да тече от откриване на процедурата по атестиране с решение на Комисията.