Фискалният резерв в края на октомври 2018 година възлезе на 11.1млрд. лв. (10.3% от прогнозния БВП), в т.ч. 10.8млрд. лв. средства по депозити и 0.3 млрд.лв. - вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други, показват данните на Министерството на финансите.

Спрямо същия период на миналата година, резервът се понижи със 7.4%. В края на октомври държавният дълг (вкл. Държавно-гарантирания) възлезе на 23.9 млрд. лв. (22.1% от прогнозния БВП, при 25.3% от БВП година по-рано). Вътрешният дълг намаля до 5% от прогнозния БВП, при 6.5% за десетте месеца на предходната година. Съотношението на външния дълг към БВП се понижи до 15.4% от 16.8% през октомври 2017 г. Размерът на държавногарантирания дълг бе 1.7% от прогнозния БВП, при 2% от БВП година по-рано.

Международните валутни резерви възлязоха на 24.2 млрд. евро в края на ноември, отчитайки минимално нарастване от 0.1% спрямо предходния месец. Положителен принос имаха парите в обръщение (с месечно нарастване от 0.8%), депозитът на правителството (1.7%) и сметките на други депозанти (0.3%). Банковите резерви продължиха да намаляват, но с по-нисък темп, като се свиха с 2%, при спад от 5.2% през октомври.