През 2019 г. фирмените заеми остават с най-голям дял в статистиката за необслужваните кредити. Това показва справка на Investor.bg в информационните масиви на Българската народна банка (БНБ).

Според БНБ в края на декември брутният размер на необслужваните кредити и аванси е 6,120 млрд. лв. (при 6,9 млрд. лв. в края на септември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 6,5% (при 7,4% три месеца по-рано). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) също намалява - до 3,2 млрд. лв. към 31 декември 2019 г., а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 3,5% (при 3,9% в края на септември).

От въпросните необслужвани заеми в размер на 6,1 млрд. лв. около 2,18 млрд. лв са в графа "малко вероятно да бъдат изплатени, без просрочие или с просрочие ≤ 90 дни". Кредитите с просрочие от 90 до 180 дни са 454 млн. лв. Най-много са необслужваните кредити с просрочие от над 180 дни - 3,48 млрд. лв.

Общо лошите кредити на фирмите в края на 2019 г. са в размер на 4,178 млрд. лв. Най-много от тях не са обслужвани повече от 180 дни - 2,184 млрд. лв. След тях са тези, за които се счита, че е малко вероятно да бъдат изплатени, без просрочие или с просрочие ≤ 90 дни (1,691 млрд. лв.), следвани от корпоративните заеми, забавени между 90 и 180 дни - около 303 млн. лв. 

В края на 2019 г. общо лошите кредити на домакинствата достигат близо 1,774 млрд. лв. От тях 1,13 млр. лв. са заемите, които не са обслужвани повече от 180 дни. Кредитите с просрочие от 90 до 180 дни са 151 млн. лв., а тези които се считат за малко вероятно да бъдат изплатени, без просрочие или с просрочие ≤ 90 дни са 491 млн. лв.

Малко над 770 млн. лв. са лошите кредити на домакинствата, които са обезпечени с имот. А около 1,06 млрд. лв. са необслужваните потребителски кредити, става ясно още от данните.

Как е било година по-рано?

Общо необслужваните заеми през 2018 г. са били 6,794 млрд. лв. или с 6,7% повече. От тях фирмите не са обслужвали кредити в размер на 4,654 млрд. лв., а домакинствата - 1,968 млрд. лв. Ипотечните кредити с просрочие на гражданите са били 919 млн. лв., а потребителските - 911 млн. лв.

Новините може би са добри...

Едва ли за някой е новост, че необслужваните заеми са едно от предизвикателствата пред влизането на България във валутно-курсовия механизъм ERM II. Само педи десетина дни БНБ публикува последното издание на "Банките в България", в което проследява рисковия профил на системата през третото тримесечие на 2019 г.

В анализа се посочват три основни риска пред системата - ниската цена на заемите, което поражда проблеми с доходността, качеството на активите и лошите кредити.

"Процикличното поведение, изразяващо се в ускорен растеж на кредитния портфейл, придружен в някои случаи от недостатъчно провизиране на съществуващите необслужвани кредити с продължителни просрочия, дава индикации, че рискът, свързан с качеството на активите, не е отчетен своевременно или не е обхванат в цялата му острота. Настоящият дял на необслужваните кредити в българската банкова система налага кредитните институции да предприемат по-активни действия за намаляване на техния обем, както и в максимална степен да използват съществуващите условия, за да подсигурят по-доброто им покритие с обезценки", констатира БНБ в своя доклад.

Макар и с доста високи нива на лошите кредити, все пак през последните две години насърчаването на банките да чистят по-бързо лошите портфейли дава резултат.