От лятото имаме добра перспектива от кредитните агенции, ако всичко върви добре, би следвало и бихме могли да очакваме подобряване и на кредитния рейтинг на България, заяви министърът на финансите Владислав Горанов.

Основните разходни приоритети на проектобюджета следват до голяма степен заложените в програма на МС цели и поети ангажименти от тази година, каза министърът по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес, на което ще бъде обсъден проектът на Закон за държавния бюджет на България за 2019 г. и проектът на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. като мотиви към него. Най-големите акценти са свързани с образованието, допълни той.

Следваме в сферата на отбраната поетия ангажимент за поетапно увеличение на разходите за отбрана до определения процент от БВП в съответствие с Националния план за повишение на разходите за отбрана до 2 на сто от БВП до 2024, като за следващата година общо разходите за отбрана възлизат на 1,8 млрд. лева или 1,58 на сто от прогнозирания БВП, като са отделени средства за модернизиране и за поддържане на националните отбранителни способности, каза министърът.

В социалната политика Горанов напомни, че отчитайки нарастването на цените на енергоносителите, са предвидени и до края на тази година, и в следващата увеличение на целевите помощи за отопление, като в следващия бюджет, в разчетите за бюджета на социалното министерство са предвидени 50 на сто повече средства за енергийни помощи. Това в номинал означава 40,4 млн.лева повече за следващата година в бюджета на ведомството за тази политика, каза министър Горанов.

За да се обезпечи финансовата рамка на новото законодателство в сферата на хората с увреждания, по бюджета на социалното министерство са разчетени 150 млн.лева допълнително, като те се запазват в следващите години от прогнозния период до 2021 г.

За въвеждане на нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител е предвидена индивидуална помощ от 115 лева, като 7 млн.лева са предвидени по бюджета на социалното ведомство за тази цел.

Заложена е и мярка за увеличение с десет на сто на средствата за заплати и осигурителни вноски от 2019 г. за бюджетните сфера, както и увеличение на възнаграждението в сектор "Образование" средно с 20 на сто за следващата година за педагогическия персонал. Растат и разходите за персонал в МВР и МП.

По отношение на неданъчните приходи за следващата година се очаква ръст, което основно е заради планираните приходи от Фонд "Сигурност на електроенергийната система", който по методология трябва да се отчита като част от Консолидираната фискална програма и на приходите от въвеждането на тол такси и електронна винетка. Очакван е и допълнителен приход от заплащане на първоначално концесионно възнаграждение за възлагане на концесия за строителство за обект "Гражданско летище за обществено ползване София".

Остава приоритет управлението на еврофондовете, като са разчетени достатъчно разходи, за да може да се навакса усвояването на фондовете според графиците на програмния период.

Горанов напомни, че нов момент в общата изравнителна субсидия е това, че общините, които имат по-нисък фискален капацитет, ще получат по-голям достъп до изравнителната субсидия, с което се очаква да се намалят фискалните дисбаланси на местно ниво. Големите 19 общини ще получат намаление на изравнителната субсидия, защото нейната цел е своеобразна кохезионна политика между отделните райони в страната.