Банките и финансовите групи, които функционират на международно ниво, трябва да провеждат стрес тестове на нивото на отделните институции в конкретни географски региони или бизнес сектори, за да отчетат различните рискови фактори в различните дейности и региони. Това препоръчват насоките на Европейския банков орган (ЕБО), които Управителният съвет на Българската народна банка реши да прилага в българската банкова система.

В 199 точки се посочват сценариите, при които могат да възникнат реални рискове, които обаче ще се предотвратят, ако се приложи адекватно стрес тестване, както и подходящи управленски решения.

Рисковете

За да бъде осигурена пълна и цялостна картина на рисковете за дадена институция, от Европейския банков орган съветват в допълнение към стрес тестовете на нивото на отделните предприятия, да бъде проведено стрес тестване на ниво група, на всички портфейли и да се определят видовете индивидуален риск.

Особено внимание се обръща на стрес теста на платежоспособността, при който трябва да се направи оценка на въздействието на макро и микроикономически сценарии, от гледна точка на финансирането и ликвидността. Трябва да се предвидят евентуални шокове върху общата ликвидна позиция на институцията, включително върху изискванията за минимален или допълнителен собствен капитал. За целта банките трябва да прогнозират правилно капиталовите си ресурси и да преценят капацитета си да абсорбират загуби.

Стрес модели

За оценка със стрес тест на ликвидността кредитните институции трябва да използват вътрешно разработени модели със собствени допускания или сценарии с възможни консервативни ограничения. За целта те трябва да използват външни данни за допълнителна информация, когато се отнася до конкретни портфейли или институцията като цяло. По този начин се получава цялостна картина за потенциалното въздействие на концентрациите на експозиции, връзките на институцията и вероятностите за "заразяване" и степента на загуби на дадена банка.