Европейската централна банка (ЕЦБ) дава положителна оценка на законодателството, свързано с установяването на близко сътрудничество между банката и Българска народна банка (БНБ) в контекста на заявеното искане на България за членство в "чакалнята" на еврозоната ERM II.

Оценката на ЕЦБ е поискана от министъра на финансите Владислав Горанов съгласно процедурите за установяване на близко сътрудничество и е по проектите за поправка на три закона - Закона за кредитните институции, Закона за БНБ и Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Реално текстовете по Закона за БНБ бяха приети миналата седмица от парламента.

Според оценката на ЕЦБ е правилно включването на текстове (в Глава 11а) в Закона за кредитните институции, които покриват аспектите, свързани с установяването и дейността на близко сътрудничество с ЕЦБ. Особено внимание се обръща на факта, че прилагането на новата глава в закона ще бъде свързано с периода на близко сътрудничество между двете централни банки. Според ЕЦБ това ще улесни прехода от една система към друга и ще гарантира яснота по отношение на приложимата правна рамка преди, по време на и след близкото сътрудничество.

За да се гарантира, че надзираваните юридически лица и групи, създадени в страна членка в близко сътрудничество, ще бъдат в позиция, сравнима с тези в страните от еврозоната, регулациите на Единния механизъм за надзор (SSM), е нужно в случая България да гарантира, че националният компетентен орган спазва всички насоки или искания на ЕЦБ и че прилага всички поискани от европейския орган мерки.

Във връзка с това докладът оценява положително разпоредбите, според които БНБ ще спазва насоките и исканията, издадени от ЕЦБ, и ще предприема всички необходими мерки, за да се приложат правните актове на банката, приети в съответствие с регулациите на ЕСМ.

Одобрява се и включването на текстове в проектозакона по упражняването на надзорни задачи по отношение на значими и не толкова значими кредитни институции. Подчертава се и колко важно е, че БНБ ще действа само по искане на ЕЦБ при надзора на значими банки и то в контекста на общи процедури.

По отношение възможността БНБ да събира годишни такси от надзираваните юридически лица, най-вече във връзка с банковия надзор, докладът посочва, че това попада в рамките на регулациите на ЕСМ, а именно правото на националните органи да събират подобни такси в съответствие с националното право, стига задачите по надзора да не са били предоставени на ЕЦБ, или заради разходите за сътрудничество и подкрепа на ЕЦБ.

Европейската централна банка оценя и факта, че проектозаконът за БНБ цели да гарантира, че ще бъде предоставена цялата информация по кредитните институции в България, за да може ЕЦБ да изготви цялостната им оценка.

Подчертава се обаче, че това по никакъв начин не засяга позицията на ЕЦБ спрямо българските банки или правата на БНБ. Въпреки установяването на близко сътрудничество БНБ ще остане органът, отговорен за приемането на решенията, насочени към българските кредитни институции.