Комисията за финансов надзор ще може да извършва стрес-тестове за установяване на финансовото състояние на дружеството за допълнително социално осигуряване и/или управляваните от него фондове, предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване, които бяха приети на второ четене от парламента.

С измененията се въвеждат разпоредби на европейска директива и се усъвършенства надзорът над институциите за професионално пенсионно осигуряване.

В съответствие с изискванията на директивата е регламентиран процесът на надзорен преглед. На законово ниво се закрепва принципното изискване за осъществяване на надзор, основан на риска, и се въвежда извършването на стрес-тестове, което способства за оптимално разпределение на надзорните ресурси и навременно установяване на потенциални проблеми в сектора на допълнителното пенсионно осигуряване.

Измененията предвиждат цялостна регламентация на изискванията към възлагането на дейности на външни изпълнители, като не се допуска това по отношение на управлението на инвестициите на пенсионните фондове и осъществяване на ключови функции, предвид принципното им значение за дейността на дружеството и фондовете и високите изисквания към тях.

За гарантиране на точно изпълнение на задълженията по сключени пенсионни договори пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, поддържа във всеки момент активи, съответстващи по размер на финансовите задължения, записаха депутатите.

При управлението на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми пенсионноосигурителното дружество не може да покрива биометрични рискове, да гарантира минимално ниво на доходност или размер на пенсиите.

С измененията се регламентира прехвърлянето на професионална схема или част от нея от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, както и от и към чуждестранни институции за професионално пенсионно осигуряване. Прехвърлянето на професионална схема, съответно - на част от нея, се извършва след издаване на предварително одобрение за това от компетентния надзорен орган.

Измененията предвиждат и подобряване информираността на осигурените лица и пенсионерите, напр. чрез предоставяне на информация за прогнозния размер на пенсионните плащания.

В срок до 17 май 2019 г. пенсионноосигурителните дружества и банките-попечители трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на промените и с актовете по прилагането му.