Парламентът одобри на първо четене създаването на Централен регистър на ценни книжа, в който ще се вписват всички ценни книжа, издадени от дружества със седалище в България и пуснати в обръщение, съгласно законодателството ни.

Предвижда се "Централен депозитар" да вписва информация за централните депозитари на ценни книжа и регистрираните от тях емисии безналични ценни книжа, предаде БНР.

Достъпът до Регистъра ще се осъществява по правила, предварително одобрени от Комисията за финансов надзор.

Промените в Закона за пазарите на финансовите инструменти, внесени от Министерския съвет, забраняват и нерегламентираната търговия с финансови инструменти, а агентите, които ги предлагат, ще трябва да се регистрират задължително в специален регистър. Той ще бъде воден от Комисията за финансов надзор.

Промените в закона целят да уредят нормативното отделяне на функцията по водене на Централен регистър на безналичните ценни книжа от дейността на Централен депозитар на ценни книжа, извършвани от "Централен депозитар" АД.

Измененията в закона са в изпълнение на европейски директиви и регламенти към тях, които в пълнота уреждат обществените отношения, свързани с търговията на ценни книжа и пазарите на финансови инструменти.