Излишъкът по Консолидираната фискална програма (държавния бюджет заедно с бюджетите на общините, здравната каса и Държавното обществено осигуряване) на касова основа към 30 септември 2020 г. възлиза на 871,4 млн. лева. Това става ясно от информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на КФП за деветмесечието на 2020 г., приети днес от Министерския съвет.

Изчисленията сочат, че превишението на приходите над разходите по националния бюджет е 484,9 млн. лв., а по европейските средства - в размер на 386,5 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията

се свиват с 383,5 млн. лв., достигайки 32,415 млрд. лева. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад със 750,3 млн. лв. (2,4 процента), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 366,8 млн. лв. (21,0 на сто), сравнени с края на септември 2019 година.

Що се касае до разходите, 

за деветте месеца на 2020 г. те са близки по размер спрямо същия период на предишната година. Отчита се обаче намаление основно в частта на капиталовите разходи. Ако съпоставим общо разходите и капиталовите разходи със същия период на изминалата година трябва да вземем предвид разходите за сделката с изтребителите за ВВС за близо 2 млрд. лева.

Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на 2019 г., има при социалните плащания, разходите за персонал, разходите за субсидии и други.

Нелихвените разходи възлизат на 30 млрд. лева, а лихвените на  553,9 млн. лева, разбираме още от разчетите.

Размерът на фискалния резерв към 30 септември 2020 г. е 13,53 млрд. лв., в т.ч. 13,49 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,04 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други, се посочва в съобщението.