По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец март 2018 г. е положително в размер на 592,7 млн.  лв. (0,6 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 880,2 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 287,6 млн. лева. Основните фактори за формиране превишението на приходите над разходите към месец март са добрите параметри по изпълнението на данъчните и осигурителните приходи по националния бюджет.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към март 2018 г. са в размер на 9 218,8 млн. лв. или 24,1 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 621,1 млн. лв. (7,3 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 7 828,6 млн. лв., което представлява 25,1 % от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към месец март 2017 г. данъчните постъпления нарастват номинално със 7,4 % (539,8 млн. лева).

Приходите от преки данъци са в размер на 1 453,2 млн. лв. или 25,2 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват със 122,4 млн. лева (9,2 %).

Приходите от косвени данъци са в размер на 3 829,3 млн. лв., което е 25,3 % от разчетите за годината. Съпоставено с данните към март 2017 г., постъпленията в групата нарастват със 115,3 млн. лв. (3,1 %). Постъпленията от ДДС са в размер на 2 561,3 млн. лв. или 26,2 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 31.03.2018 г. е 70,8 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 1 195,6 млн. лв. (23,2 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 63,8 млн. лв. или 33,5 % от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 330,0 млн. лв. или 30,1 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 2 216,1 млн. лв., което представлява 24,3 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,6 % (282,2 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 1 254,1 млн. лв., което представлява 26,7 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 136,2 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2018 г. възлизат на 8 626,2 млн. лв., което е 21,9 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 7 780,6 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите спрямо същия период на 2017 г. е основно поради по-високия размер на социалните плащания, свързан с базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия (от юли и октомври), по-високи разходи за персонал (основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование) и нарастването на капиталовите разходи (основно по сметките за средства от ЕС).

Нелихвените разходи са в размер на 7 939,6 млн. лв., което представлява 21,3 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към март 2018 г. са в размер на 7 378,6 млн. лв. (23,7 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 554,1 млн. лв. (9,0 % от разчетите към ЗДБРБ за 2018 г.). Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 6,9 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 378,4 млн. лв. или 52,4 % от планираните за 2018 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2018 г. от централния бюджет възлиза на 308,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв към 31.03.2018 г. е 10,1 млрд. лв., в т.ч. 9,5 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.