Европейската комисия одобри схема в размер на 78.2 мил. лева (приблизително 40 млн. евро) в подкрепа на малките предприятия, засегнати от пандемията от коронавирус. Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ, приета от ЕС, припомнят от Българската стопанска камара.

Подкрепата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства в размер на 50 000 лева (приблизително 25 565 евро) на бенефициент за покриване на част от оперативните му разходи.

Схемата, която ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, ще бъде достъпна за малки предприятия, осъществяващи дейност в определени сектори и отговарящи на определени изисквания, определени от България, с годишен оборот от най-малко 500 000 лева (приблизително 250 000 евро) през 2019 г., при който оборотът е намалял с най-малко 20% за три месеца от февруари 2020 г. в сравнение със същите три месеца през 2019 г. поради пандемията от коронавирус. Целта на мярката е да се помогне на компаниите да преодолеят икономическите последици от пандемията от коронавирус и да запазят заетостта.

Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. По-специално:

  • помощта няма да надвишава таваните за всяко предприятие, определени във Временната рамка; 
  • помощта по схемата може да се предоставя до 30 юни 2021 г.

Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана под № SA.59704 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността на данните, бъдат решени.